Hof van Beroep - Arrest van 11 oktober 2011 (Brussel)

Publication date :
11-10-2011
Language :
Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20111011-3
Role number :
2011AR2248

Summary

Een rechterlijke beslissing bevat een materiële vergissing daar waar in de motivering ervan duidelijk blijkt dat een college van deskundigen diende aangesteld en in het beschikkend gedeelte slechts melding wordt gemaakt van een enkele deskundige. Het is dus aangewezen deze materiële vergissing zonder verwijl te verbeteren. De vorderingen tot verbetering worden, ingeval de partijen het eens zijn volgens de regels van de vrijwillige verschijning. Bij toepassing van artikel 800 Ger. W. maakt de griffier op de kant van de verbeterde beslissing melding van het beschikkend gedeelte der verbeterde beslissing.

Arrêt

ARREST

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, eerste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

Rep. Nr. 2011/

A.R. nr. 2011/AR/2248

De heer J. B.

eerste vrijwillig verschijnende partij, eiser op vordering in verbetering arrest,

vertegenwoordigd door Meester JANSSENS DE VAREBEKE loco Meester Charles VAN HAESEBROUCK, advocaat te 8500 KORTRIJK, Louis Verweestraat 2 ;

TEGEN:

De heer D. B.

tweede vrijwillig verschijnende partij, verweerder op vordering in verbetering arrest,

vertegenwoordigd door Meester VAN LAER loco Meester Kurt VANTHUYNE, advocaat te 8870 IZEGEM, Dam 25 ;

SAMENVATTING: Artikel 794, 796 en 800. Ger.W. Verbetering van een rechterlijke beslissing.

Een rechterlijke beslissing bevat een materiële vergissing daar waar in de motivering ervan duidelijk blijkt dat een college van deskundigen diende aangesteld en in het beschikkend gedeelte slechts melding wordt gemaakt van een enkele deskundige. Het is dus aangewezen deze materiële vergissing zonder verwijl te verbeteren.

De vorderingen tot verbetering worden, ingeval de partijen het eens zijn volgens de regels van de vrijwillige verschijning.

Bij toepassing van artikel 800 Ger. W. maakt de griffier op de kant van de verbeterde beslissing melding van het beschikkend gedeelte der verbeterde beslissing.

Herzien het arrest d.d. 31 mei 2011 uitgesproken door deze kamer van het Hof;

Gezien het proces-verbaal van vrijwillige verschijning van partijen d.d. 26 september 2011, strekkende tot verbetering van voormeld arrest van 31 mei 2011;

Overwegende dat het bestreden arrest een materiële vergissing bevat daar waar in de motivering van het arrest duidelijk blijkt dat een college van deskundigen diende aangesteld en in het beschikkend gedeelte slechts melding wordt gemaakt van een enkele deskundige, nl. dr. Luc ENGELS te Vilvoorde;

Overwegende dat het aangewezen is deze materiële vergissing zonder verwijl te verbeteren;

OM DEZE REDENEN :

HET HOF,

rechtdoende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het taalgebruik in gerechtszaken;

Verklaart de vordering in verbetering ontvankelijk en gegrond;

Zegt voor recht dat in het dispositief van het arrest van de 1ste kamer van 31 mei 2011 (rep. 2011/3686) de derde alinea moet worden verbeterd als :

"Vooraleer uitspraak te doen ten gronde stelt aan deskundigen :

1) Dokter Luc VAN LANGENHOVE, oogheelkunde, te 9300 Aalst, Gentsesteenweg 366 (tel. 053/79.14.60),

2) Dokter Beatrice DE CNODDER, oogheelkunde, te 1730 ASSE,Kalkoven 52 (02/452.65.38 - fax 02/452.65.09)

3) Dokter Jacques LEEMANS, röntgendiagnose, Kalkoven 16 te 1730 ASSE (tel. 02/452.69.60),

met als opdracht..."

En voor zoveel als nodig, zegt voor recht dat de griffier, met toepassing van art. 800 Ger.W., melding zal maken van dit beschikkend gedeelte op de kant van het te verbeteren arrest d.d. 31 mei 2011;

Legt de door partijen niet begrote kosten ten laste van de Staat.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer van het hof van beroep te Brussel, op

11/10/2011

waar aanwezig waren en zitting hielden :

A. DE PREESTER, Voorzitter,

E. JANSSENS DE BISTHOVEN, Raadsheer,

M. DEBAERE, Raadsheer,

bijgestaan door V. DE VIS, Griffier.

V. DE VIS M. DEBAERE

E. JANSSENS DE BISTHOVEN A. DE PREESTER