Hof van Beroep - Arrest van 26 maart 2013 (Brussel)

Publication date :
26-03-2013
Language :
Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20130326-1
Role number :
2008AR2801

Summary

De heler in de zin van artikel 792 BW verliest niet alleen alle aanspraken in de geweggemaakte of verborgen gehouden zaken. Zo die goederen vruchten opbrachten, vallen deze ook onder artikel 792 BW. Die vruchten moeten teruggebracht worden, zoniet moet de heler intresten betalen. De wettelijke rentevoet dient (in casu) hierbij te worden aangewend. Deze rentevoet omvat immers de muntontwaarding alsook een beleggersrente. Deze rentevoet is bovendien meestal toegepast bij onrechtmatige daad en komt te dezen als de meest aangewezen en billijke oplossing voor. Deze interest wordt (in casu) toegekend vanaf de datum van het proces-verbaal van opening van werkzaamheden, zijnde de datum van de heling, bij gebreke aan spontaan en tijdig berouw van de heler ten laatste op het ogenblik van de eedaflegging bij de notariële boedelbeschrijving.

Arrêt

ARREST

Het Hof van Beroep te BRUSSEL, eerste kamer, na beraadslaging, spreekt volgend arrest uit :

Rep. Nr. 2013/

A.R. nr. 2008/AR/2801

INZAKE VAN :

De heer P. M.,

appellant tegen een vonnis uitgesproken door de rechtbank van eerste aanleg te Leuven op 2 september 2008,

vertegenwoordigd door Meester Christiaan PITTOMVILS, advocaat te 3300 TIENEN, Minderbroederstraat 51,

1ste kamer

TEGEN :

Mevrouw A. M.,

geïntimeerde, vertegenwoordigd door Meester Gert BUELENS, advocaat te 2800 MECHELEN, Nekkerspoelstraat 97,

Artikel 792 BW. Heling. Sanctie. Vruchten van de geheelde goederen Intresten. Intrestvoet. Aanvangsdatum van de intresten

De heler in de zin van artikel 792 BW verliest niet alleen alle aanspraken in de geweggemaakte of verborgen gehouden zaken. Zo die goederen vruchten opbrachten, vallen deze ook onder artikel 792 BW. Die vruchten moeten teruggebracht worden, zoniet moet de heler intresten betalen.

De wettelijke rentevoet dient (in casu) hierbij te worden aangewend. Deze rentevoet omvat immers de muntontwaarding alsook een beleggersrente. Deze rentevoet is bovendien meestal toegepast bij onrechtmatige daad en komt te dezen als de meest aangewezen en billijke oplossing voor.

Deze interest wordt (in casu) toegekend vanaf de datum van het proces-verbaal van opening van werkzaamheden, zijnde de datum van de heling, bij gebreke aan spontaan en tijdig berouw van de heler ten laatste op het ogenblik van de eedaflegging bij de notariële boedelbeschrijving.

...

17. De heler in de zin van artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek verliest alle aanspraken in de weggemaakte of verborgen gehouden zaken; hij is derhalve gehouden tot teruggave van de weggemaakte of verborgen goederen.

Niet alleen de geheelde goederen moeten teruggebracht worden maar ook hun vruchten of intresten. Zo die goederen vruchten opbrachten moeten die teruggeven worden (bv. de geïnde coupons), zoniet moet de helende erfgenaam intresten betalen." De vruchten en interesten die geheelde goederen hebben voortgebracht vallen ook onder artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek.

Te dezen is appellant bijgevolg gehouden niet alleen de hoofdsom van 27.000 euro, maar ook de intresten op deze som terug te brengen.

18. De wettelijke rentevoet dient te worden aangewend. Deze rentevoet omvat immers de muntontwaarding alsook een beleggersrente. Deze rentevoet is bovendien meestal toegepast bij onrechtmatige daad en komt te dezen als de meest aangewezen en billijke oplossing voor.

Deze interest wordt toegekend vanaf de datum van het proces-verbaal van opening van werkzaamheden van 16 december 2004, zijnde de datum van de heling, bij gebreke aan spontaan en tijdig berouw ten laatste op het ogenblik van de eedaflegging bij de notariële boedelbeschrijving.

Het incidenteel beroep is bijgevolg deels gegrond.

...

OM DEZE REDENEN,

HET HOF,

Rechtsprekende na tegenspraak,

Gelet op artikel 24 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken;

Verklaart het hoger en het incidenteel beroep ontvankelijk en deels gegrond.

Hervormt het bestreden vonnis en, opnieuw rechtsprekend, verklaart de bezwaren ontvankelijk en in de volgende mate gegrond

Zegt voor recht dat P. M. op grond van artikel 792 van het Burgerlijk Wetboek gehouden is tot teruggave van ZEVENENTWINTIGDUIZEND EURO (27.000 euro), te vermeerderen met de interest aan de wettelijke rentevoet vanaf 16 december 2004, en dat hij geen aanspraak kan maken op enig aandeel ervan.

...Conform artikel 1223 van het Gerechtelijk Wetboek, verzendt de zaak terug naar notaris X. opdat hij een aanvullende staat zou opmaken overeenkomstig de door het hof in dit arrest gegeven richtlijnen.

Aldus gevonnist en uitgesproken ter openbare terechtzitting van de burgerlijke eerste kamer van het hof van beroep te Brussel, op

26/03/2013

waar aanwezig waren en zitting hielden :

Evrard JANSSENS DE BISTHOVEN, Raadsheer,

bijgestaan door Viviane DE VIS, Griffier.

V. DE VIS E. JANSSENS DE BISTHOVEN