Arbeidsrechtbank - Vonnis van 1 februari 2012 (Brussel)

Publication date :
01-02-2012
Language :
Dutch
Size :
12 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120201-3
Role number :
12/493/A

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]8340[ETUTU] - [TUTU]4245[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

sociale verkiezingen - betwisting kaderfuncties X-35
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120201-3&idxc_id=259295&lang=NL
---------------------------------------------------


Jugement

ARBEIDSRECHTBANK VAN BRUSSEL

33ste kamer - openbare zitting van 1 - 02 -2012

A.R. nr 12/493/A

Sociale verkiezingen - kaderleden Aud. nr

Rép. nr 12/

IN ZAKE :

DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN VAN BELGIE (A.C.L.V.B.), representatieve werknemersorganisatie met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74 en met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95,

eisende partij, vertegenwoordigd door Mevr. Marleen VANDERSTRAETEN, gevolmachtigde afgevaardigde ;

TEGEN

DE NV KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS (BELGIUM),

met maatschappelijke zetel te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 10 en met

ondernemingsnummer 0863.205.176;

verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr Michael VANLOOVEREN loco Mr Edward Carlier, advocaat met kantoor te 2800 MECHELEN, Stationsstraat, 31 ;

MEDE IN ZAKE :

1) HET ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND (ACV), representatieve werknemersorganisatie, met zetel gevestigd te 1030 Brussel, Haachtsesteenweg 579

2) HET ALGEMEEN BELGISCHE VAKVERBOND (A.B.V.V.), representatieve werknemersorganisatie, met zetel gevestigd te 1000 BRUSSEL, Hoogstraat, 42,

3) DE NATIONALE CONFEDERATIE VOOR KADERPERSONEEL (N.C.K.), representatieve organisatie van kaderleden,met zetel gevestigd te 1030 BRUSSEL, Lambermontlaan, 171, bus 4,

betrokken partijen, die niet verschijnen ;

Gelet op de wet van 15 juni 1935 houdende het gebruik der talen in gerechtszaken ;

Gelet op de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek ;

Gelet op de Bedrijfsorganisatiewet van 20 september 1948 en de Welzijnswet van

4 augustus 1996;

Gelet op de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, zoals gewijzigd bij wet van 28 juli 2011 ;

Gelet op de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen, zoals gewijzigd bij wet van 28 juli 2011 ;

Gelet op de oproeping per aangetekend schrijven verstuurd aan de partijen op 13 januari 2012;

Op aanwijzing van eisende partij werden als in het geding betrokken partijen opgeroepen : het ACV, het ABVV en de NCK die ter zitting niet verschenen zijn ;

Gehoord de aanwezige partijen ter openbare zitting van 27 januari 2012 waarna de debatten gesloten werden ;

Gehoord Mevrouw Substituut van de Arbeidsauditeur in zijn mondeling advies waarop partijen repliceren en waarna de zaak in beraad genomen werd voor uitspraak uiterlijk op 6 februari 2012;

1) DE PROCEDURE

De rechtbank nam kennis van volgende procedurestukken :

- het verzoekschrift aangetekend verzonden aan de griffie op 11 januari 2012 en ontvangen op 12 januari 2012

- de conclusie van verweerster van 23 januari 2012

- de conclusie van eiser van 26 januari 2012

- de syntheseconclusie van verweerster van 26 januari 2012

- de bundels van partijen

2) DE VORDERING

Eiseres betwist de lijst van functies van kaderleden zoals ter kennis gegeven door verweerster op datum X-35 in het kader van de sociale verkiezingen voor de ondernemingsraad die plaatsvinden op 8 mei 2012.

Eiseres vordert :

1. te zeggen voor recht dat ivm de sociale verkiezingen van mei 2012 in de technische bedrijfseenheid NV Konica Minolta Business Solutions te Zaventem de volgende functies eveneens kaderfuncties zijn:

1. Verantwoordelijke Technische Dienst Regio Zuid-Oost

2. Verantwoordelijke Technische Dienst Regio Noord-West

3. Verantwoordelijke Technische Dienst Regio Noord-Oost

4. Verantwoordelijke Technische Dienst Regio Zuid-West

5. Verantwoordelijke Technische Ondersteuning (opleiding)

6. Verantwoordelijke Contractverwerkingen

7. Verantwoordelijke Technische Logistiek

8. Marketing Verantwoordelijke Producten en Oplossingen

9. Verantwoordelijke Technische Ondersteuning

10. Verantwoordelijke Planning

11. Verantwoordelijke Klantenondersteuning

12. Verantwoordelijke Leveringsplanning

13. Verantwoordelijke Klantenopvolging

14. Verantwoordelijke Gebouwen

15. Verantwoordelijke Contractgoedkeuringen

16. Verantwoordelijke Sales Regio Noord-West

17. Verantwoordelijke Sales Regio Noord-Oost

18. Verantwoordelijke Sales Regio Zuid

19. Verantwoordelijke competentiecentrum

2. Voorts te zeggen voor recht dat de sociale verkiezingen in de technische bedrijfseenheid NV Konica Minolta Business Solutions verder georganiseerd dienen te worden en verder moeten worden voorbereid op basis van deze beslissing

3. Tenslotte de verweerster te verwijzen in de kosten van het geding

In conclusies stelt verweerster zelf ook een vordering in . Zij vordert :

"De vordering van eiseres in haar geheel ongegrond te verklaren;

Eiseres te veroordelen tot de kosten van het geding, met inbegrip van de rechtsplegingsvergoeding (begroot op 1.320,00 euro , zijnde het basisbedrag voor niet in geld waard vorderingen).

Voor recht te zeggen dat de op de volgende lijst opgesomde bedienden alle kaderleden zijn die binnen verweerster werkzaam zijn :

Technisch Verantwoordelijke Printing Production A

Commercieel Verantwoordelijke Major & Nationale Klanten B

Verantwoordelijke Logistiek C

Verantwoordelijke Boekhouding D

Verantwoordelijke Technische Ondersteuning Oplossingen E

Verantwoordelijke Marketing & Verkoopsondersteuning F

Verantwoordelijke Competentiecentrum G

Verantwoordelijke Verkoopsadministratie H

Commercieel Verantwoordelijke Indirecte Verkoop I

3) DE ONTVANKELIJKHEID

Het beroep werd met een geldig verzoekschrift ingeleid binnen de termijn van 7 dagen als beaald in artikel 3 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen, zoals gewijzigd bij wet van 28 juli 2011.

De vordering is ontvankelijk.

4) DE FEITEN

Verweerster (de NV Konica Minolta Business Solutions) heeft als activiteit het verkopen van kopieer- en printsystemen en bijhorende toepassingen . Zij stelt 249 werknemers, allen bedienden, te werk. Zij organiseert sociale verkiezingen op 8 mei 2012 ter oprichting van een Ondernemingsraad en een Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk.

Op 03 januari 2012 ( formulier X-35) deelde verweerster haar beslissing mede inzake de technische bedrijfseenheid, de functies van het leidinggevend personeel en de functies van de kaderleden.

Volgende functies werden als leidinggevend opgegeven:

- "Managing Director"

- Financiëel en Administratief Directeur

- Logistiek&technisch Directeur.

Verder werd beslist dat de volgende functies kaderfuncties zijn:

Functie Uitgeoefend door

Technische Verantwoordelijke Printing Production X

Technisch verantwoordelijke Office X

Commercieel Verantwoordelijke Major en Nationale Klanten X

Verantwoordelijke logistiek X

Verantwoordelijke Boekhouding X

Verantwoordelijke Informatica X

Technisch Verantwoordelijke Printing en Dealer X

Commercieel Verantwoordelijke directe Verkoop X

en Commerciële Printers

Verantwoordelijke Marketing en Verkoopsondersteuning X

Verantwoordelijke Verkoopsadministratie X

Commercieel Verantwoordelijke Indirecte Verkoop X

Eiseres zond op 30 december 2011 een aangetekende brief aan verweerster waarin de lijst van de kaderfuncties werd betwist.

Met name wenst eiseres dat nog 19 andere functies, die door de werkgever ter gelegenheid van de vorige sociale verkiezingen als kaderfuncties werden opgegeven,

ook bij de volgende verkiezingen van 2012 kaderfuncties zijn.

5) BESPREKING

(1)

Artikel 14, §1, 3° van de wet van 20 september 1948 houdende de organisatie van het bedrijfsleven, zoals gewijzigd bij wet van 22 januari 1985, definieert het kaderpersoneel als volgt:

"de kaderleden zijn de bedienden die, met uitsluiting van die welke deel uitmaken van het leidinggevend personeel, in de onderneming een hogere functie uitoefenen, die in het algemeen voorbehouden wordt aan de houder van een diploma van een bepaald niveau of aan diegene die een evenwaardige beroepservaring heeft."

In de voorbereidende werken staat dat de "hogere" aard van de uitgeoefende functie kan voortvloeien uit ofwel de macht die aan de bediende is gedelegeerd, ofwel de aard van de taak die hem is toevertrouwd (Parl Stukken, senaat, 1984-85, nr 757/1,p51).

Eiseres, die beweert dat bepaalde functies als kaderfuncties moeten worden beschouwd, draagt in eerste instantie de bewijslast, overeenkomstig de artikelen 1315 van het Burgerlijk Wetboek en 870 van het Gerechtelijk Wetboek (Cass. 18 december 1995, www.juridat.be).

(2)

Het volgt uit de bepalingen van de artikelen 12 van de wet betreffende de sociale verkiezingen van 4 december 2007, zoals gewijzigd bij wet van 28 juli 2011, dat verweerster uiterlijk de vijfendertigste dag die de aanplakking voorafgaat van het bericht waarin de datum van de verkiezingen wordt aangekondigd de raad en het comité schriftelijk diende in kennis te stellen van zijn beslissingen :

1° betreffende de functies van het leidinggevend personeel alsmede bij wijze van aanduiding de lijst van de personen die deze functies uitoefenen;

2° (...)

3° betreffende de functies van de kaderleden evenals, bij wijze van aanduiding, de lijst van personen, die deze functies uitoefenen.

Verweerster kan bijgevolg naderhand tijdens de verkiezingsprocedure deze lijst van functies niet meer wijzigen.

Dergelijke beslissing is ook onverenigbaar met de strikte termijn van 7 dagen waarbinnen de betrokken werknemers en de betrokken representatieve werknemersorganisaties beroep kunnen instellen tegen deze beslissing die uiterlijk op dag X-35 moet ter kennis zijn gebracht (artikel 3 van de wet van 4 december 2007, zoals gewijzigd bij wet van 28 juli 2011 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen).

De rechtbank kan dus niet ingaan op de vordering van verweerster om op basis van een nieuw organigram dat pas op 17 januari 2012 aan de ondernemingsraad werd bezorgd, bepaalde functies van kaderleden, zoals ter kennis gegeven op dag X-35 , te schrappen en andere functies toe te voegen, waarbij overigens ook de lijst van leidinggevende functies zou worden gewijzigd.

De rechtbank heeft dit middel opgeworpen ter zitting en de partijen hebben erover gepleit.

(3)

Wat betreft concreet de verschillende functies die eiseres wenst toegevoegd te zien aan de lijst :

Nrs 1,2,3 en 4: Verantwoordelijke Technische Dienst Regio Zuid-Oost; Verantwoordelijke Technische Dienst Regio Noord-West; Verantwoordelijke Technische Dienst Regio Noord-Oost; Verantwoordelijke Technische Dienst Regio Zuid-West :

Verweerster stelt terecht in conclusies en eisende partij bevestigt ter zitting dat deze vier functies als dusdanig niet langer bestaan in de onderneming. Dit blijkt duidelijk uit het organigram 2011 waarvan eiser erkent dat dit de functies in december 2011 weergeeft en waarop deze vier functies niet meer voorkomen. Blijkbaar werden deze vier functies vervangen door twee nieuwe functies ("Team Leader North" en "Team Leader South").

Eiseres heeft in haar vordering ten onrechte deze vier functies overgenomen uit het organigram van 2008 en de lijst van kaderleden bij de sociale verkiezingen in 2008. Dit onderdeel van de vordering is dus zonder voorwerp.

De rechtbank kan ook geen uitspraak doen over de nieuwe functies waarvan eiser niet heeft gevorderd dat het kaderfuncties zijn.

Nr 5 Verantwoordelijke technische ondersteuning (opleiding) en Nr 9: Verantwoordelijke technische ondersteuning :

In het organigram van 2011 (p 20 en p19) staan deze functie op het vierde niveau, met slechts drie directieleden boven hem.

Eiseres legt een gedetailleerde functiebeschrijving neer van 2008 die door de werkgever zelf werden opgesteld (stukken 3 e en 3f). Daarin staat dat deze functies verantwoordelijk zijn voor een gespecialiseerd team bij het oplossen en uitleggen van complexe technische problemen.

Functioneel geeft de betrokkene volgens de functiebeschrijving leiding aan 125 personen.

Voor deze functies is een universitair diploma vereist en er geldt een minimale inwerktijd van 1 jaar. Daarnaast worden er nog een aantal kennisvereisten gesteld die zich zowel situeren op vlak van management als op vlak van specifieke productkennis en kennis van verschillende informaticatoepassingen. Er wordt teven een grondige kennis van drie talen vereist.

De functiebeschrijving vermeldt een uitgebreid takenpakket met onder andere ontwikkelen van projecten, het opvolgen van de kennis van de ondergeschikten in een snel evoluerende hoog-technologische markt, het zelfstandig oplossen van hoog-technologische problemen, het implementeren van complexe workflows en het opvolgen van de marktevolutie.

Ook vermeldt de functiebeschrijving dat alleen een beroep wordt gedaan op de hiërarchische meerdere bij een escalatie van problemen m.b.t. het personeel, of voor het bekomen van strategische informatie.

Verweerster brengt geen overtuigende bewijzen aan dat het, in weerwil van deze functiebeschrijving, niet om een kaderfuncties zou gaan . Zij toont wel aan dat de betrokken werknemers geen universitair diploma beschikt (stukken 29 en 30) maar uit dit stuk blijkt dat deze personen wel een opleiding elektronica, respectievelijk A 2 elektro-mechanica, hebben en sinds 1992, respectievelijk 1981, in de onderneming werken en alleszins de functies uitoefenen.

Verweerster toont weliswaar aan dat ingevolge de vermindering van het aantal werknemers in vergelijking met 2008 (288 bedienden toen, stuk 2 eiseres), deze beide functies minder werknemers in hun team hebben. Zij toont echter niet concreet aan dat hun functie inhoudelijk van kader naar bediende zou geëvolueerd zijn.

Hier is bewezen dat deze beide functies kaderfuncties zijn.

Nr 6: Verantwoordelijke contractverwerkingen:

De functiebeschrijving van 2008 die eiseres neerlegt (stuk 3.i) wijst aan dat deze functie weliswaar de dienst Order Processing leidt en organiseert maar dat het hoofdzakelijk een louter uitvoerende administratieve taak betreft en geen hogere functie, waarbij hoger niet-universitair onderwijs korte type of gelijkwaardige ervaring wordt vereist, en de betrokkene zich uitdrukkelijk dient te houden aan de richtlijnen van haar overste. Uit het curriculum vitae van de betrokken werkneemster (stuk 32 verweerster) blijkt dat deze een diploma hoger secundair kantoorautomatisering had.

Eiseres bewijst niet en het blijkt niet dat het om kaderfuncties zou gaan.

Nr 7 Verantwoordelijke Technische Logistiek en nr 12 Verantwoordelijke Leveringsplanning :

De partijen zijn het erover eens dat deze functies op p 13 van het organigram van 2011 staan als "Field Logistics", respectievelijk als "Machines Delivery".

Verweerster stelt daarover in conclusies :

- dat deze functies niet over enig werkgeversgezag beschikken over de werknemers die zich in het organogram formeel onder hen bevinden. Dit blijkt reeds uit hun functietitel. Ten hoogste kunnen zij als aanspreekpunt/coördinator worden beschouwd met betrekking tot de

vakantieregeling en de afwezigheden

- dat ook hier kan worden opgemerkt dat voor beide functies het aantal "ondergeschikten" (respectievelijk zeven en drie) te gering is om als kaderlid te kunnen worden gekwalificeerd.

- dat tenslotte zij evenmin beschikken over het takenpakket dat normalerwijze verbonden is aan dat van een kaderlid. Zij voeren immers louter uitvoerende taken uit onder het rechtstreekse gezag van de Verantwoordelijke Logistiek (Logistics Manager). Hun taak is er immers toe beperkt de levering van wisselstukken (Verantwoordelijke Technische Logistiek), of van de kopieer- en printsystemen zelf (Verantwoordelijke Leveringsplanning), in goede banen te leiden. Hiertoe dienen zij contact te onderhouden met de klanten ten einde deze leveringen praktisch te regelen.

De functiebeschrijving van 2006 die eiseres neerlegt voor de functie Verantwoordelijke Technische Logistiek (stuk 3.j) wijst duidelijk aan dat het een uitvoerende en coördinerende taak betreft (beheer van de stocks) en geen hogere functie, waarbij enkel hoger secundair onderwijs en de kennis van het Nederlands wordt vereist, en de betrokkene slechts hiërarchische leiding geeft aan drie bedienden, weliswaar zeven volgens het organigram.

Voor de andere functie legt eiseres zelfs geen stukken neer en volgens het organigram heeft deze functie slechts drie ondergeschikten.

Eiseres bewijst niet en het blijkt niet dat het om kaderfuncties zou gaan.

Nr 8: Marketing verantwoordelijke producten en oplossingen:

hierover verklaart verweerster in conclusies dat deze functie inmiddels werd vervangen door de functie van "Verantwoordelijke Marketing en Verkoopsondersteuning" die in het formulier x-35 wel als kaderlid werd opgegeven.

Verder stelt verweerster :Deze functie bevindt zich binnen het departement Marketing onder het leidinggevende personeel én onder het betrokken kaderlid en kan bijgevolg bezwaarlijk als kaderlid worden beschouwd. Dit blijkt ook uit het feit dat de beslissingsmacht, verbonden aan deze functie en plaats op de hiërarchie, zeer beperkt is. Het is immers de Verantwoordelijke Marketing & Verkoopsondersteuning die alle beslissingen neemt die door de functie Verantwoordelijke Marketing Office worden uitgevoerd. De Verantwoordelijke Marketing Office moet bovendien ook steeds goedkeuring vragen aan de Verantwoordelijke Marketing & Verkoopsondersteuning vooraleer hij tot uitvoering kan overgaan (stuk 23).

De rechtbank kan slechts vaststellen dat uit het organigram van 2011 (p 11) alleszins niet blijkt dat de door eiseres geviseerde "Marketing verantwoordelijke producten en oplossingen" een hogere functie zou hebben.

Dergelijke hoger niveau van functie lijkt ook te worden tegengesproken door de emails die verweerster neerlegt tussen de betrokkene en zijn overste (stuk 23 ). Bovendien brengt eiseres van haar kant geen enkel bewijs(stuk) aan dat deze functie een kaderfunctie zou zijn.

Eiseres bevestigde ter zitting dat zij over geen informatie beschikt betreffende deze functie. Het feit dat de werkgever bij de vorige sociale verkiezingen wel had beslist dat deze functie een kaderfunctie was, vormt in het licht van de voorgaande elementen geen voldoende bewijs.

Eiseres bewijst niet en het blijkt niet dat het om een kaderfunctie zou gaan.

Nr 9 (zie hierboven bij nr 5).

Nr 10: Verantwoordelijke Planning:

De functiebeschrijving van 2008 die eiseres neerlegt (stuk 3.d) wijst duidelijk aan dat het een louter coördinerende taak betreft en geen hogere functie, waarbij enkel hoger secundair onderwijs wordt vereist, en de betrokkene slechts "operationele richtlijnen" geeft aan vier bedienden, twee volgens het organigram.

Eiseres bewijst niet en het blijkt niet dat het om een kaderfunctie zou gaan.

Nr.11: Verantwoordelijke klantenondersteuning:

De functiebeschrijving van 2006 die eiseres neerlegt (stuk 3.b) wijst duidelijk aan dat het een louter uitvoerende taak betreft en geen hogere functie, waarbij hoger niet-universitair onderwijs wordt vereist, en de betrokkene slechts "vaktechnische richtlijnen" aan een verkoopsploeg moet geven en hiërarchische leiding aan vijf administratieve bedienden, drie volgens het organigram.

Eiseres bewijst niet en het blijkt niet dat het om een kaderfunctie zou gaan.

Nr 12 (zie hierboven bij nr 7).

Nr.13: Verantwoordelijke klantenopvolging:

De functiebeschrijving van 2008 die eiseres neerlegt (stuk 3.c) toont aan dat het hier wel degelijk over een hogere functie gaat met grote verantwoordelijkheid wat betreft de omzet en de betalingen door de klanten, een grote mate van zelfstandigheid, beslissingsmacht in complexe dossiers met verstrekkende financiële en commerciële impact, en met leiding en werkgeversgezag over vier personen (drie volgens het organigram).

In het organigram van 2011 (p 22, 23 en p24) staat deze functie op het vierde niveau, met slechts drie directieleden erboven, wat niet tegenspreekt dat de betrokkene voormelde autonome beslissingsmacht heeft gekregen.

Het is bewezen dat het een kaderfunctie is.

Nr.14: Verantwoordelijke gebouwen :

Hierover verklaart verweerster in conclusies :De functie van de Verantwoordelijke Gebouwen bestaat bovendien uit het onderhoud van en het uitvoeren van de nodige aanpassingen aan de gebouwen. Daarnaast staat deze functie in

voor het economaat. De taken die door deze functie worden uitgeoefend zijn dan ook louter

uitvoerend (bv. kasten verhuizen, toners voor de printers brengen, etc.). Elke mogelijke

beslissing, zelfs de kleinste bestelling, moet bovendien door zijn oversten worden

goedgekeurd (stuk 26). Er zijn derhalve ook geen diplomavereisten voor deze functie.

Van dergelijke functie kan dus bezwaarlijk beweerd worden dat zij als kaderlid moet worden

beschouwd.

De rechtbank kan slechts vaststellen dat uit het organigram van 2011 (p 22) inderdaad helemaal niet blijkt dat dit een hogere functie betreft. Bovendien brengt eiseres van haar kant geen enkel bewijs(stuk) aan dat deze functie kaderfuncties zou zijn. Eiseres bevestigde ter zitting dat zij over geen informatie beschikt betreffende deze functie.

Eiseres bewijst niet en het blijkt niet dat het om een kaderfunctie zou gaan.

Nr 15: Verantwoordelijke contractgoedkeuringen:

De functiebeschrijving van 2006 die eiseres neerlegt (stuk 3.a) wijst duidelijk aan dat het een louter uitvoerende taak betreft en geen hogere functie, waarbij hoger niet-universitair onderwijs wordt vereist, en de betrokkene slechts "vaktechnische richtlijnen" aan een verkoopsploeg moet geven en hiërarchische leiding aan één administratief bediende, twee volgens het organigram.

Eiseres bewijst niet en het blijkt niet dat het om een kaderfunctie zou gaan.

Nrs 16, 17,18: "Verantwoordelijken Sales Regio Noord-West, , Noord-Oost en Zuid":

Hierover verklaart verweerster in conclusies :

-Ongeacht hun plaats in de hiërarchie kunnen zijn niet als kaderlid worden beschouwd. Hun taak bestaat er immers in hoofdzaak in de verkopers die in hun territorium actief zijn

(gemiddeld 13 verkopers), te superviseren ten einde de door de Managing Director en

General Manager Sales vooropgestelde omzetcijfers te realiseren. Hierbij treden zij louter

coördinerend op zonder dat zij daarbij reëel werkgeversgezag kunnen uitoefenen. Zo zullen

de verkopers bijvoorbeeld steeds worden geëvalueerd door de General Manager Sales.

- Gelet op hun gebrek aan reële autonomie gezien de voorgestelde doelstellingen en hun in

hoofdzaak coördinerende rol (en bijhorend gebrek aan hiërarchisch gezag), kunnen zij niet als

kaderleden worden beschouwd.

De rechtbank kan slechts vaststellen dat uit het organigram van 2011 (p 4 tot 7) inderdaad niet zondermeer blijkt dat zij inhoudelijk een hogere functie hebben. Bovendien brengt eiseres van haar kant geen enkel bewijs(stuk) aan dat deze functies kaderfuncties zouden zijn. Eiseres bevestigde ter zitting dat zij over geen informatie beschikt betreffende deze functies en dat zij daarom ook in conclusies haar vordering betreffende deze functies niet motiveert.

Bovendien had de werkgever bij de vorige sociale verkiezingen ook niet beslist dat deze functies kaderfuncties waren (deze functies werden toen als leidinggevende functies opgegeven, wat volgens de werkgever om een vergissing ging die nu werd rechtgezet).

Eiseres bewijst niet en het blijkt niet dat het om kaderfuncties zou gaan.

Nr 19: "Verantwoordelijke competitiecentrum":

Verweerster bevestigt in conclusies dat deze functie, net zoals in 2008, een kaderfunctie is. Dit blijkt ook uit het organigram van december 2011 waar deze functie onmiddellijk onder de General Manager staat en zelf aan het hoofd staat van drie afdelingen met meerdere bedienden.

Het betreft duidelijk een hogere functie in de onderneming en dus een kaderlid.

OM DEZE REDENEN,

DE RECHTBANK,

Gehoord Mevrouw Patricia COOLS, Substituut van de Arbeidsauditeur, in haar gedeeltelijk eensluidend mondeling advies ter zitting van 27 januari 2012 ;

Rechtsprekende op tegenspraak ;

Verklaart de vordering van eiseres in de volgende mate gegrond:

Zegt dat met het oog op de sociale verkiezingen van 2012 voor de ondernemingsraad in de technische bedrijfseenheid de NV Konica Minolta Business Solutions te Zaventem de volgende vier functies eveneens kaderfuncties zijn:

1. Verantwoordelijke Technische Ondersteuning (opleiding)

2. Verantwoordelijke Technische Ondersteuning

3. Verantwoordelijke klantenopvolging

4. Verantwoordelijke competentiecentrum,

Wijst verweerster af van haar vordering.

Veroordeelt verweerster tot de kosten van het geding tot op heden niet begroot ;

Aldus gevonnist door de drieëndertigste kamer van de Arbeidsrechtbank van Brussel waar zitting hielden :

Mevrouw Carla CORBISIER, rechter,

Mijnheer Willy HERREMANS, rechter in sociale zaken, werkgever

Mevrouw Sylvia LOGIST, rechter in sociale zaken, bediende

En uitgesproken ter openbare zitting van 01-02-2012

waar aanwezig waren

Mevrouw Carla CORBISIER , rechter

bijgestaan in de uitspraak door Mevrouw Sabine DE BRUYCKER, griffier - Hoofd van Dienst

De Griffier-Hoofd van Dienst , De Rechters in Sociale Zaken, De Rechter,

S. DE BRUYCKER S. LOGIST & W. HERREMANS C. CORBISIER