Arbeidsrechtbank - Vonnis van 6 februari 2012 (Brussel)

Publication date :
06-02-2012
Language :
Dutch
Size :
17 pages
Section :
Case law
Source :
Justel 20120206-9
Role number :
12/608/A

Summary

Samenvatting 1

------------------------------
[TUTU]4086[ETUTU] - [TUTU]8340[ETUTU]
------------------------------

---------------------------------------------------
(leeg)
---------------------------------------------------

sociale verkiezingen - leidinggevende functies
http://jure.juridat.just.fgov.be/view_decision.html?justel=N-20120206-9&idxc_id=259452&lang=NL
---------------------------------------------------


Jugement

ARBEIDSRECHTBANK

te

BRUSSEL

------------------

Openbare terechtzitting van

van de 33ste Kamer.

A.R. nr. 12/608/A Rep. nr. 12/

sociale verkiezingen - ongegrond

IN ZAKE :

HET ALGEMEEN CHRISTELIJK VAKVERBOND VAN BELGIE (A.C.V.), representatieve werknemersorganisatie, met zetel gevestigd te 1031 BRUSSEL, Haachtsesteenweg, 579,

eisende partij, vertegenwoordigd door Mevr. Elke VANDE VELDE, gevolmachtigde afgevaardigde ;

TEGEN

DE BVBA ORACLE BELGIUM, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1800 VILVOORDE, Medialaan, 50, KBO nr. 0440.966.354,

verwerende partij, vertegenwoordigd door Mr. Stefaan DIELS, advocaat te 1000 Brussel, Havenlaan, 86C ;

IN AANWEZIGHEID VAN :

1) HET ALGEMEEN BELGISCH VAKVERBOND (A.B.V.V.), met zetel gevestigd te 1000 BRUSSEL, Hoogstraat, 42,

in het geding betrokken partij, niet verschijnende ;

2) DE ALGEMENE CENTRALE DER LIBERALE VAKBONDEN (ACLVB), met administratieve zetel gevestigd te 9000 GENT, Koning Albertlaan, 95 en met sociale zetel gevestigd te 1070 BRUSSEL, Poincarélaan, 72-74,

in het geding betrokken partij, vertegenwoordigd door Mevr. Katrien VAN SINAY, gevolmachtigde afgevaardigde ;

3) DE NATIONALE CONFEDERATIE VOOR KADERPERSONEEL (NCK) met zetel gevestigd te 1030 BRUSSEL, Lambermontlaan, 171 bus 4,

in het geding betrokken partij, niet verschenen ;

Gelet op de wet van 15 juni 1935 houdende het gebruik der talen in gerechtszaken ;

Gelet op de wet van 10 oktober 1967 houdende het Gerechtelijk Wetboek ;

I. Procedure.

De rechtbank nam kennis van volgende procedurestukken :

· het verzoekschrift neergelegd ter griffie op 13 januari 2012

· de conclusie van verweerster van 23 januari 2012

· de conclusie van eiser van 25 januari 2012

· de conclusie van het ACLVB van 25 januari 2012

· de syntheseconclusie van verweerster van 26 januari 2012

· de stukken van partijen

De partijen werden per aangetekend schrijven van 17 januari 2012 opgeroepen voor de zitting van 20 januari 2012 waarop eisende partij, verwerende partij en het ACLVB verschenen zijn, terwijl de betrokken partijen het ABVV en de NCK niet verschenen zijn.

De zaak werd, voor wat betreft de verschenen partijen, tegensprekelijk uitgesteld naar de zitting van 27 januari 2012. Conclusietermijnen werden tussen partijen overeengekomen en geacteerd op het zittingsblad.

De partijen werden gehoord op de zitting van 27 januari 2012 waarna de debatten gesloten werden. Het openbaar ministerie werd gehoord in zijn advies, waarop partijen repliceren.

De zaak werd in beraad genomen voor uitspraak op 6 februari 2012.

II. Voorwerp van de betwisting.

Bij verzoekschrift d.d. 13 januari 2012 verzoekt het Het Algemeen Christelijk Vakverbond van België ( afgekort ACV ) het volgende:

1. te zeggen voor recht dat enkel de functies Managing Director en Legal Manager functies zijn van het niveau leidinggevend personeel , in de zin van artikel 4, eerste lid, 4° van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen (B.S. 7 december 2007) en de andere functies te schrappen uit de lijst van leidinggevenden.

2. te zeggen voor recht dat de sociale verkiezingen op 10 mei 2012 in de onderneming dienen te worden georganiseerd en verder te worden voorbereid op basis van deze beslissing;

3. verweerders te veroordelen tot de kosten van het geding.

In het beschikkend gedeelte van haar synthesebesluiten vraagt ORACLE BELGIUM BVBA (afgekort ORACLE ):

1. de vordering van het ACV ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;

2. te zeggen voor recht dat de lijst van functies van leidinggevend personeel voor de ondernemingsraad zoals meegedeeld door Oracle op 2 januari 2012 functies zijn in de zin van artikel 4, 4° van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen;

3. in ondergeschikte orde, indien deze Rechtbank zou oordelen dat Oracle niet afdoende bewijst, quod non, dat de uitspraak "Er zijn nu twee niveaus: J en X" zoals vermeld in het verslag van de Ondernemingsraad van 21 december 2011 niet werd gedaan door J maar door V, verzoekt zij om op de eerste nuttige zitting over te gaan tot het getuigenverhoor van de leden van de Ondernemingsraad die aanwezig waren op de Ondernemingsraad van 21 december 2011, meer bepaald van R, D, F, J, V, B, M, MJ, A, G, P, VW, DM, VB, DV, RV en MD teneinde hen de volgende vragen te laten beantwoorden:

§ Was J aanwezig gedurende de hele Ondernemingsraad van 21 december 2011?

§ Op welk ogenblik heeft zij de vergadering verlaten?

§ Wie heeft de uitspraak "Er zijn nu twee niveaus: J en X" zoals geacteerd in punt 12 van het verslag van de Ondernemingsraad van 21 december 2011 gedaan (stuk 7 - p. 10)?

4. het ACV te veroordelen tot de kosten van het geding begroot in hoofde van Oracle op 1.320 EUR per tegenpartij, zijnde de rechtsplegingsvergoeding.

In het beschikkend gedeelte van haar besluiten vraagt de Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België ( afgekort ACLVB ):

1. akte te nemen van het feit dat de ACLVB zich aansluit bij de beslissing van verwerende partij;

2. akte te nemen van het feit dat de ACLVB zich aansluit bij de besluiten en de stukkenbundel van verwerende partij;

3. dienvolgens de vordering van het ACV ontvankelijk doch ongegrond te verklaren;

4. te zeggen voor recht dat de lijst van functies van leidinggevend personeel voor de ondernemingsraad zoals meegedeeld door Oracle op 2 januari 2012 functies zijn in de zin van artikel 4, 4° van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen;

5. te zeggen voor recht dat de sociale verkiezingen voor de ondernemingsraad op 10 mei 2012 in de technische bedrijfseenheid ORACLE BELGIUM BVBA verder dienen te worden georganiseerd op basis van deze beslissing;

6. het ACV te veroordelen tot de kosten van het geding.

III. De Feiten.

Oracle is wereldwijd gespecialiseerd in geïntegreerde software- en hardwaresystemen met meer dan 380.000 klanten in meer dan 145 landen en stelt wereldwijd meer dan 108.000 mensen te werk. Het productengamma van Oracle is ruim en omvat voornamelijk software-applicaties, middleware, databanken, besturingssystemen, servers en opslag- en beheersystemen.

Op 12 december 2011 (X-60) informeerde verweerster het ACV dat de datum voor de sociale verkiezingen is vastgesteld op donderdag 10 mei 2012. Op die datum werden eveneens de functies van het leidinggevend personeel evenals van de kaderleden bepaald.

De werknemersafgevaardigden waren niet akkoord met deze lijst en maakten hun opmerkingen hierbij over op de ondernemingsraad d.d. 21 december 2011.

Op 2 januari 2012 (4 dagen voor X-35) deelde verweerster haar beslissing mee omtrent de lijst van de leidinggevende functies, van de kaderleden evenals m.b.t. de omschrijving van de technische bedrijfseenheid.

Verweerster duidde volgende functies als leidinggevend aan:

Functie Naam van de persoon die de functie bekleedt

Consulting Staff RVP D

Sales Consulting Director G

Sales Senior Director R

Product Training Senior Director S

Legal Manager J

Product Support Director P

Managing Director, Solution Specialist Vice President X

HR Director E

Sales Director W

Het ACV was hier niet mee akkoord en legde op 13 januari 2012 een verzoekschrift neer ter griffie tegen de beslissing van Oracle inzake de functies van het leidinggevend personeel binnen het Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk, in toepassing van artikel 3 van de wet van 4 december 2007 tot regeling van de gerechtelijke beroepen ingesteld in het kader van de procedure aangaande de sociale verkiezingen.

IV. De ontvankelijkheid

De sociale verkiezingen binnen ORACLE zal plaatsvinden op 10 mei 2012, zodat de beslissing van Oracle omtrent de technische bedrijfseenheid uiterlijk op 6 januari 2012 diende kenbaar gemaakt te worden door middel van het formulier X-35.

Oracle maakte reeds op 2 januari 2011 het formulier X-35 over aan de vakorganisaties, zodat aan deze vereiste werd voldaan.

Vanaf de bekendmaking kunnen de betrokken werknemers en/of vakorganisaties beroep instellen bij de Arbeidsrechtbank.

Artikel 79 van de Welzijnswet van 4 augustus 1996, alsook artikel 24 van de Bedrijfsorganisatiewet van 20 september 1948 bepalen dat bedoelde vorderingen worden ingeleid bij verzoekschrift, verzonden bij aangetekende brief of neergelegd bij de griffie van de arbeidsrechtbank.

Verder stelt 6 2, 2° van voormelde wetsartikelen dat de dag van verzending van een ter post aangetekende brief of van de neerlegging van het verzoekschrift ter griffie uiterlijk met de laatste dag van deze termijnen moet samenvallen.

De neerlegging van het verzoekschrift gebeurde op 13 januari 2012, ofwel op dag X-28.

Het beroep werd tijdig ingesteld en is ontvankelijk .

V. Ten gronde.

ORACLE werpt op dat het A.C.V. als eisende partij de bewijslast draagt dat bepaalde functies geen functies van leidinggevend personeel zijn. Het A.C.V. slaagt er volgens haar niet in om dit te bewijzen.

Verder roept verweerster in dat zij de functies, waarvan het A.C.V. beweert dat deze geen functies van leidinggevend personeel zijn, terecht heeft gekwalificeerd als functies van leidinggevend personeel.

A. Principes.

· wat is leidinggevend personeel

1. Krachtens artikel 4, 4° van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen omvat de notie "leidinggevend personeel":

1. De personen belast met het dagelijks beheer van de onderneming, die gemachtigd zijn de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden,

2. De personeelsleden, onmiddellijk ondergeschikt aan die personen, wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks beheer vervullen.

Deze definitie geldt zowel voor de ondernemingsraad als voor het comité voor preventie en bescherming op het werk ( Arbrb. Brussel, 9 februari 2000, AR 12.798/00 en 12.800/00).

Het is de werkelijke functie die doorslaggevend is. Het moet gaan om personen die bij het dagelijks beheer van de onderneming over een ruime autonomie beschikken. Ze moeten de werkelijke leiding dragen en de beslissingsmacht hebben die eigen is aan de functie van de werkgever binnen de onderneming ( Zie Overzicht van rechtspraak - sociale verkiezingen 2008, Soc. Kron. 2010, 03 )

2. Het niveau 1 zijn dus de personen die belast zijn met het dagelijks beheer van de onderneming.

Het kan gaan om één enkele persoon of om een collectief orgaan dat op collegiale wijze de functie van "werkgever" uitoefent ( Arbrb Brussel, 20 februari 2004, AR 69.719/04, Arbrb Brussel, 11 februari 2008, AR 907/08) ;

Eventueel zijn dat dus leden van de raad van bestuur of van het directiecomité.

De raad van bestuur mag slechts als het eerste niveau van het leidinggevend personeel worden beschouwd wanneer hij zich effectief met het beleid van de vennootschap bezighoudt (Arbr. Antwerpen 24 december 1986, AR. 158.987).

Wanneer het dagelijks beheer wordt uitgeoefend door een collegiaal orgaan (zoals een directiecomité), vormen de personen die daarvan deel uitmaken samen het eerste niveau van het leidinggevend personeel (Arbrb. Brussel, 23.02.2004, A.R. 69.729/04).

3. Niveau 2 bestaat uit personeelsleden die onmiddellijk ondergeschikt zijn aan de hierboven vernoemde personen, te weten de rechtstreekse medewerkers van de "werkgever", wanneer zij eveneens opdrachten van dagelijks beheer vervullen ( Arbrb.Brussel; 9 februari 2000, AR 12.798/00).

Het tweede niveau wordt aldus gevormd door de personen die onmiddellijk ondergeschikt zijn aan de eersten, en die ieder in hun departement, beslissings-, coördinatie- en controlebevoegdheid uitoefenen (Arbrb. Luik, 14.12.1983, A.R. 119.049/83).

4. Deze definitie is restrictief omwille van de daaraan verbonden voorwaarden.

Er mag dus geen enkele tussenschakel zijn (term onmiddellijk) tussen het personeelslid en de personen van niveau 1.

Het personeelslid moet tevens opdrachten van dagelijks beheer vervullen.

De verdeling van de taken van het dagelijks beheer mag niet tot gevolg hebben dat meer dan twee niveaus van de personeelsstructuur van de onderneming in aanmerking komen (Cass. 17 oktober 1983, J.T.T. 1984, 83).

5. Het dagelijks beheer dient te worden gedefinieerd als de gezagsuitoefening in directe samenwerking of bij delegatie, een onafhankelijke, uitgebreide en doorlopende beslissingsmacht ten aanzien van de hele onderneming of ten opzichte van het personeel van een afdeling, en de verantwoordelijkheid voor het dagelijks beheer in de hele onderneming of in een belangrijk deel ervan (J.R. Vervloet, Le contrôle judiciaire sur les élections sociales, JTT, 1973, 100).

De arbeidsrechtbank te Antwerpen bevestigt dat het bijvoorbeeld gaat om "de directeurs en hun rechtstreekse medewerkers die in hun afwezigheid of krachtens een delegatie van hun bevoegdheden een belangrijk deel van de leiding, het gezag en de verantwoordelijkheid over de onderneming of een algemeen onderdeel ervan bezitten (arbrb. Antwerpen, 12.02.2004, A.R. 363.813).

Volgens het Hof van Cassatie impliceert het dagelijks beheer aldus "de gehele of gedeeltelijke uitoefening van de beslissingsmacht van de werkgever " (Cass., 17.10.1983, JTT, 1984, 83).

Voor het tweede niveau kan het dagelijkse beheer beperkt zijn tot een groep werknemers of een afdeling van de onderneming (Arbrb. Brussel 8 februari 2000, 7e kamer, A.R. 12.477/00; Arbrb. Brussel 14 februari 2000, A.R. 13.236/00; Arbrb. Brussel 14 februari 2000, A.R. 13.237/00; Arbrb. Tongeren 28 februari 2000, A.R. 150/2000; Arbrb. Bergen 1 februari 2000, A.R. 114/00/LL geciteerd in T. CLAEYS, J.-P. LACOMBLE, H.-F. LENAERTS en J.-Y. VERSLYPE, « Les élections sociales 2000 », J.T.T., 2003, 435 ; in dezelfde zin, bij de sociale verkiezingen van 2004 : zie H.-F. LENAERTS, J.-Y. VERSLYPE en O. WOUTERS, Sociale Verkiezingen 2004, Overzicht van rechtspraak¸Larcier, 2007, 129).

· bewijslast

Iedere partij dient het bewijs te leveren van de feiten die zij aanvoert (artikel 870 Ger. W. en artikel 1315 B.W.).

Met toepassing van artikel 870 Ger. W. en artikel 1315 B.W. komt het toe aan de eisende partij om te bewijzen dat de betwiste functies geen leidinggevende functies zijn zoals bedoeld in artikel 4, eerste lid, 4° van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008.

De eisende partij dient te bewijzen dat de functies niet worden uitgeoefend door personen belast met het dagelijks beheer van de onderneming, die gemachtigd zijn de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden (niveau 1) én niet uitgeoefend worden door personen onmiddellijk ondergeschikt aan de personen uit niveau 1, en eveneens opdrachten van dagelijks beheer vervullen (niveau 2).

Het is niet aan de werkgever om te bewijzen dat hij een functie terecht als leidinggevende functie heeft bestempeld.

Weliswaar dient de werkgever wel loyaal mee te werken aan de bewijsvoering.

B. Toepassing op huidig geschil.

a. Stelling eiseres

Eiseres stelt dat mevrouw J, Legal Manager, als zaakvoerder, de facto belast is met het dagelijks beheer van de technische bedrijfseenheid en de werkgever vertegenwoordigt en verbindt, zodat zij het niveau 1 uitmaakt.

De functie van managing director, solutions specialist, vice-president, die door de heer X, wordt uitgevoerd, maakt het niveau 2 uit, aangezien de zaakvoerster en tevens Legal Manager, J, hem bijzondere machten toekende van dagelijks bestuur, zoals blijkt uit de publicatie in het B.S. d.d. 17 november 2011.

De overige functies behoren bijgevolg tot niveau 3 :

Consulting Staff RVP -

Sales Consulting Director -

Sales Senior Director -

Product Training Senior Director -

Product Support director -

HR-director -

Sales director -

De mensen die bovenstaande functies uitoefenen zijn ondergeschikt aan oversten in het buitenland.

Zij moeten van de lijst van leidinggevend personeel worden geschrapt.

b. Stelling verweerster.

De functie van "Managing Director, Solution Specialist Vice President" die wordt uitgeoefend door de heer X behoort tot het niveau 1 van de leidinggevende functies aangezien hij de effectieve dagdagelijkse leiding heeft van de onderneming in België en de onderneming kan vertegenwoordigen en verbinden. Hij is in België het ondernemingshoofd aan wie iedereen ondergeschikt is.

De overige leidinggevende functies waarvan Oracle mededeling heeft gedaan op 2 januari 2012 zijn leidinggevende functie van niveau 2. Zij staan in België aan het hoofd van de belangrijke activiteitsdepartementen en oefenen allemaal opdrachten van dagelijks bestuur uit. Zij zijn allen lid van het lokale managementteam dat door de heer X wordt geleid. In die hoedanigheid hebben zij - binnen de Belgische organisatie - enkel de Managing Director, Solution Specialist, Vice President boven zich. De beoordeling van wie al dan niet als leidinggevend moeten worden beschouwd dient immers op het niveau van de Belgische technische bedrijfseenheid te worden beoordeeld.

Oracle wijst er ook op dat de taak van de rechtbank zich ertoe beperkt te onderzoeken of de werkgever de wetgeving niet manifest miskent of misbruik maakt van zijn bevoegdheid om de werknemers te classificeren. De wetgever heeft immers ruimte willen laten voor onderhandelingen op ondernemingsniveau en heeft daarom de verantwoordelijkheid om te beslissen welke functies leidinggevend zijn bij de werkgever gelegd. De controle van de rechtbank is dus slechts marginaal.

c. Stelling rechtbank

1. De rechtbank is van oordeel dat de controle van de arbeidsrechtbank op de door de werkgever genomen beslissing aangaande de functies niet marginaal is.

De bepalingen inzake de personeelsvertegenwoordiging in de ondernemingen zijn immers van openbare orde.

Het onderzoek van de rechtbank is dus niet beperkt tot de vraag of de werkgever al dan niet "op kennelijk onredelijke wijze" de wettelijke bepalingen inzake het leidinggevend personeel miskend heeft, maar wel of de werkgever al dan niet de wettelijke bepalingen inzake het leidinggevend personeel miskend heeft. Daarbij dient de rechtbank wel de hierboven vermelde artikels 870 Ger. W. in acht te nemen.

2. In het kader van de huidige sociale verkiezingen greep Oracle terug naar de in 2008 bestaande consensus om de lijst van leidinggevenden vast te leggen zoals ook blijkt uit het verslag van de ondernemingsraad van 21 december 2011.

Indien men de lijst van leidinggevende functies waarover in het kader van de sociale verkiezingen 2008 overeenstemming bestond en de lijst die op 2 januari 2012 werd bekendgemaakt naast elkaar legt, merkt men op dat de meeste functies gelijklopend zijn . Ook uit de samenstelling van de huidige Ondernemingsraad en Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk blijkt dat de lijst van zetelende werkgeversafgevaardigden en de lijst van leidinggevende personen die werden meegedeeld op 2 januari 2012 grotendeels dezelfde zijn.

3. Er werd echter in oktober 2011 een wijziging in het bestuur van de BVBA Oracle Belgium doorgevoerd.

Op 30 september 2001 namen de heer X, mevrouw A en mevrouw VS ontslag als zaakvoerders.

Tegelijkertijd werden benoemd tot zaakvoerders : mevrouw J, de heren H en D.( BS 20/10/2010)

Alle volmachten die vroeger toegekend waren aan de heer X, mevrouw A en mevrouw VS worden ingetrokken. Mevrouw J wordt tot voorzitter van het college van zaakvoerders aangesteld. ( B.S. 27/10/2011).

Het college van zaakvoerders heeft besloten om met ingang van 1 oktober 2011 de machten van dagelijks bestuur toe te kennen aan de heer X.( B.S. 17/11.2011).

Hij kan daartoe, alleen handelend, de meest ruime handelingen van dagelijks bestuur stellen, zoals overeenkomsten afsluiten, wijzigen en beëindigen, optreden in rechte in geschillen en dadingen afsluiten, administratieve taken waarnemen ten opzichte van de Post en dienstmaatschappijen, vertegenwoordigingsbevoegdheid ten opzichte van de werkgeversverenigingen en vakbonden, enz.

4. Ten onrechte leidt het ACV uit het voorgaande af dat sinds deze wijzigingen mevrouw J, Legal Manager, als zaakvoerder, de facto belast is met het dagelijks beheer van de technische bedrijfseenheid en de werkgever vertegenwoordigt en verbindt, zodat zij het niveau 1 uitmaakt en dat de functie van managing director, solutions specialist, vice-president, die door de heer X wordt uitgevoerd, het enige niveau 2 uitmaakt, zodat de overige functies van Consulting Staff RVP, Sales Consulting Director, Sales Senior Director, Product Training Senior Director, Product Support director, HR-director en Sales director tot niveau 3 behoren.

5. Zoals hierboven reeds aangehaald, is het de werkelijke functie die terzake doorslaggevend is. Het moet gaan om personen die bij het dagelijks beheer van de onderneming over een ruime autonomie beschikken. Ze moeten de werkelijke leiding dragen en de beslissingsmacht hebben die eigen is aan de functie van de werkgever binnen de onderneming

( Zie Overzicht van rechtspraak - sociale verkiezingen 2008, Soc. Kron. 2010, 03 ).

De leden van een raad van bestuur of een college van zaakvoerders kunnen het eerste niveau vormen, maar dit is geenszins een automatisme. Een zaakvoerder zal immers pas tot het eerste niveau behoren indien deze zich werkelijk toelegt op het dagelijks bestuur.

De functie van Legal Manager wordt uitgeoefend door mevrouw J.

Zij heeft binnen Oracle weliswaar de titel van zaakvoerder, maar behoort evenwel tot het niveau 2.

Als mondiale onderneming is Oracle immers in zeer grote mate verticaal gestructureerd in functie van de verschillende activiteiten waarop zij zich in de wereld toelegt en dit over de landsgrenzen heen. Op lokaal niveau ligt de beslissingsmacht inzake effectief dagelijks bestuur niet bij de raden van bestuur of de colleges van zaakvoerders van de verschillende lokale juridische entiteiten, maar wel bij de personen die gemachtigd worden om de dagelijkse leiding hiervan waar te nemen. Raden van bestuur of colleges van zaakvoerders worden samengesteld om lokale vennootschapsrechtelijke regels na te leven. In de praktijk bestaat hun taak in hoofdzaak uit "corporate housekeeping", d.w.z. ervoor zorgen dat de juridische entiteit in orde is met alle bepalingen die het locale vennootschapsrecht voorschrijft, zonder dat zij zich als dusdanig inlaten met het effectieve dagelijkse bestuur van de onderneming.

Daarom werd bij Oracle besloten om de raden van bestuur of colleges van zaakvoerders te laten bemannen met mensen die kennis en voeling hebben met het formeel-juridische. Aangezien in België J zich als Legal Manager bezighoudt met de "corporate housekeeping", werd zij benoemd als één van de nieuwe zaakvoerders en aanspreekpunt voor alle administratief-vennootschapsrechtelijke formaliteiten.

Op 30 september 2001 nam de heer X weliswaar ontslag als zaakvoerder en werd mevrouw J benoemd tot zaakvoerder, waarbij zij werd aangesteld als voorzitter van het college van zaakvoerders ( de 2 andere zaakvoerders verbleven immers in het buitenland ), maar onmiddellijk daarop heeft het college van zaakvoerders besloten om met ingang van 1 oktober 2011 de ruimste machten van dagelijks bestuur toe te kennen aan de heer X, waarbij hij alleen handelend de meest ruime handelingen van dagelijks bestuur kan stellen, zoals overeenkomsten afsluiten, wijzigen en beëindigen, optreden in rechte in geschillen en dadingen afsluiten, administratieve taken waarnemen ten opzichte van de Post en dienstmaatschappijen, vertegenwoordigingsbevoegdheid ten opzichte van de werkgeversverenigingen en vakbonden, enz.

De heer X, managing director, solutions specialist, vice-president, is derhalve, ondanks de wijzigingen die werden doorgevoerd i.v.m. de samenstelling van de raad van bestuur en het college van zaakvoerders, ononderbroken de persoon gebleven die binnen de technische bedrijfseenheid belast is met het dagelijks beheer van de onderneming en die gemachtigd is de werkgever te vertegenwoordigen en te verbinden ( leidinggevende functie van het niveau 1 ), zoals bepaald in artikel 4, 4° van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen.

6. Uit de stukken van het dossier blijkt dat de functie van Legal Manager wordt uitgeoefend door J. In de functie van Legal Manager is zij het hoofd van de juridische afdeling op het niveau van de technische bedrijfseenheid en heeft zij in de Belgische organisatie enkel de Managing Director, Solution Specialist Vice President, met name de heer X, boven haar.

Het begrip "leidinggevende" dient beoordeeld te worden ten aanzien van de (Belgische) technische bedrijfseenheid zodat op het vlak van de (Belgische) technische bedrijfseenheid moet worden geverifieerd of mevrouw J leidinggevende is. Het argument van het ACV dat mevrouw J voor juridische kwesties internationaal rapporteert aan de Senior Director Legal Benelux, die niet behoort tot Oracle België, is derhalve irrelevant.

Gelet op het voorgaande behoort de functie van Legal Manager tot de leidinggevenden van het niveau 2.

7. Uit de stukken van het dossier blijkt dat de functie van Consulting Staff RVP wordt uitgeoefend door de heer D. Hij staat aan het hoofd van Consulting en zal in die functie de klanten van Oracle bijstaan in de optimalisatie van de softwaresystemen die zij bij Oracle hebben gekocht alsook de implementatie van Oracle's producten. Hij draagt de hoofdverantwoordelijkheid van zijn activiteitsdepartement en vertegenwoordigt het op interne en externe vergaderingen en staat ook in voor de samenwerking met andere activiteitsdepartementen binnen Oracle. De heer D behoort tot het "management team" van Oracle in België.

Hij behoort tot niveau 2 van de leidinggevenden. Hij werkt samen met X in het management van Oracle België ("Country Leadership") en heeft enkel deze laatste boven zich in de Belgische organisatie. Hij is immers één van de directe medewerkers van X binnen het management team.

De functie van Consulting Staff RVP die wordt uitgeoefend door de heer D is een leidinggevende functie van niveau 2.

8. De functie van Sales Consulting Director die wordt uitgeoefend door de heer G, houdt in dat hij de hoofdverantwoordelijkheid draagt voor het activiteitsdepartement Sales Applications (Verkoopstoepassingen). In die hoedanigheid is hij verantwoordelijk voor het bijstaan van de klanten bij de verkoop van Oracle's producten zodat zij producten kopen die bij hun organisatie passen.

Hij vertegenwoordigt zijn activiteitsdepartement op interne en externe vergaderingen en is verantwoordelijk voor de samenwerking met andere activiteitsdepartementen binnen Oracle België.

Hij behoort tot het "management team" van Oracle in België en heeft een "Country Leader" rol. Hij werkt samen met X in het management van Oracle België ("Country Leadership") en is zijn directe medewerker binnen het management team waarbij hij enkel deze laatste boven zich heeft in de Belgische organisatie zodat besloten kan worden dat hij een leidinggevende van niveau 2 is.

De functie van Sales Consulting Director die wordt uitgeoefend door G is gelet op het voorgaande een leidinggevende functie van niveau 2.

9. De functie van Sales Senior Director wordt uitgeoefend door de heer R. In die hoedanigheid draagt hij de hoofdverantwoordelijkheid voor het activiteitsdepartement Technology Sales Organisation (Technologie Verkoopsorganisatie).

Hij vertegenwoordigt zijn activiteitsdepartement niet alleen op interne en externe vergaderingen, maar is ook de woordvoerder van Oracle Technology en vertegenwoordigt Oracle op geregelde basis op conferenties enz. Hij staat ook in voor de samenwerking met andere activiteitsdepartementen binnen Oracle en is het aanspreekpunt voor de klanten.

De heer R behoort tot het "management team" van Oracle in België en heeft een "Country Leader" rol. Hij werkt samen met X in het management van Oracle België ("Country Leadership") en heeft enkel deze laatste boven zich in de Belgische organisatie. Hij is dan ook leidinggevende van niveau 2.

De functie van Sales Senior Director die wordt uitgeoefend door R is een leidinggevende functie van het niveau 2.

10. De functie van Product Training Senior Director wordt uitgeoefend door de heer S. Hij staat aan het hoofd van de Oracle University (Oracle universiteit) in België en staat in die hoedanigheid in voor de training van klanten zodat zij vertrouwd geraken met de producten van Oracle.

De heer S is de hoofdverantwoordelijke van zijn activiteitsdepartement en vertegenwoordigt het op interne en externe vergaderingen en staat ook in voor de samenwerking met andere activiteitsdepartementen binnen Oracle.

De heer S behoort tot het "management team" van Oracle in België en speelt een "Country Leader" rol. Hij werkt samen met X in het management van Oracle België ("Country Leadership") en heeft enkel deze laatste boven zich in de Belgische organisatie.

De functie van Product Training Senior Director die wordt uitgeoefend door S is een leidinggevende functie van het niveau 2.

11. De functie van Product Support Director wordt uitgeoefend door V. Hij staat aan het hoofd van Customer Service (de dienst verantwoordelijk voor de klantenrelaties) en vertegenwoordigt zijn activiteitsdepartement op interne en externe vergaderingen. Hij is ook verantwoordelijk voor de samenwerking met andere activiteitsdepartementen binnen Oracle.

V behoort tot het "management team" van Oracle in België en heeft een "Country Leader" rol. Hij werkt samen met X, die het management team leidt, in het management van Oracle België ("Country Leadership") en heeft enkel deze laatste boven zich in de Belgische organisatie.

De functie van Product Support Director die wordt uitgeoefend door V is dus duidelijk een leidinggevende functie van niveau 2.

12. De functie van HR Director wordt uitgeoefend door E. Zij heeft de beslissingsmacht wat betreft alle personeelsaangelegenheden en leidt in die hoedanigheid het HR-departement. Meer bepaald kan zij namens Oracle werknemers aanwerven en ontslaan, is zij het aanspreekpunt voor alle werknemers op gebied van arbeidsrecht en sociale zekerheidsrecht en bepaalt zij het HR-beleid binnen Oracle in België.

Zij heeft in de Belgische organisatie enkel X, die het management team leidt, boven haar en vervult opdrachten van dagelijks bestuur. Zij beschikt over een volmacht waarin haar de macht wordt gegeven om zelfstandig alle HR-gerelateerde documenten en contracten te ondertekenen. Het gaat meer bepaald om arbeidsovereenkomsten, ontslagbrieven, correspondentie met het sociaal secretariaat edm.

Voormelde volmacht bevestigt dat zij verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid en daartoe alle machten beschikt om deze functie zelfstandig uit te oefenen. Zij maakt deel uit van het Belgische management team en heeft een "Country Leader" rol.

De functie van HR-director dient als een leidinggevende functie niveau 2 te worden bestempeld.

13. De functie van Sales Director die wordt uitgeoefend door W houdt in dat hij verantwoordelijk is voor het activiteitsdepartement Hardware Sales (Verkoop hardware).

Hij vertegenwoordigt zijn activiteitsdepartement op interne en externe vergaderingen en ziet toe op de samenwerking met andere activiteitsdepartementen binnen Oracle.

Hij behoort tot het "management team" van Oracle in België en heeft een "Country Leader" rol. Hij werkt samen met X in het management van Oracle België ("Country Leadership") en heeft enkel deze laatste boven zich in de Belgische organisatie zodat besloten kan worden dat hij een leidinggevende van niveau 2 is.

De functie van Sales Director die wordt uitgeoefend door W is gelet op het voorgaande een leidinggevende functie van niveau 2.

14. Het ACV stelt dat J op de Ondernemingsraad van 21 december 2011 zou hebben gesteld dat er twee niveaus zijn: "J en X".

Verweerster betwist ten stelligste dat het J was die deze uitspraak deed.

Op pagina 10 van het verslag van de Ondernemingsraad staan inderdaad de initialen van J (JVD) bij het antwoord: "J + X".

Verweerster stelt dat J enkel aanwezig bij de toelichting van punt 2 van de Ondernemingsraad en dat zij daarna de vergadering heeft verlaten. De persoon die deze uitspraak deed, was volgens verweerster V (initialen ...), een werknemersvertegenwoordiger.

Oracle legt een verklaring neer van J waarin zij aangeeft dat zij niet meer aanwezig was bij de behandeling van punt 12 van het verslag:

"Voor wie het aanbelangt:

Tijdens de vergadering van de Ondernemingsraad dd. 21 december 2011, was ik aanwezig in hoedanigheid van expert om toelichting te verschaffen omtrent de nieuwe regeling inzake zaakvoerder voor Oracle Belgium BVBA.

Op het moment dat het onderwerp van Sociale Verkiezingen werd behandeld, had ik de vergadering reeds verlaten. De uitspraak "Er zijn nu twee niveaus: J + X" is dus niet door mezelf gedaan. De vermelding van mijn initialen ‘...' voor deze uitspraak is aldus een materiële vergissing aangezien ik op dat moment niet aanwezig was en voornoemde uitspraak ook niet zou gedaan hebben."

Oracle legt ook verklaringen neer van andere personen die aanwezig waren op de Ondernemingsraad. Deze verklaringen zijn éénsluidend en bevestigen dat V genoemde uitspraak heeft gedaan.

Verder legt oracle een verklaring neer van een werknemersvertegenwoordiger van het ACLVB die verklaart dat voormelde uitspraak werd gedaan door V:

"Voor wie het aanbelangt:

Tijdens de vergadering van de Ondernemingsraad dd. 21 december 2011 van Oracle Belgium bvba, was ik aanwezig in hoedanigheid van werknemer vertegenwoordiger.

Voor de bespreking van het tweede agendapunt ‘Zaakvoerder' werd J in de vergadering uitgenodigd in hoedanigheid van expert.

Op het moment dat, later in de vergadering, agendapunten 11. en 12. in verband met de Sociale Verkiezingen werden besproken, had J de vergadering reeds verlaten.

De uitspraak "Er zijn nu twee niveaus: J + X" is dus niet door J gedaan en de vermelding van haar initialen ‘...' voor deze uitspraak is aldus een materiële vergissing.

De uitspraak werd gedaan door V wiens initialen ‘...' zijn."

De rechtbank besluit dat uit deze verklaringen op afdoende wijze blijkt dat op het ogenblik waarop later in de vergadering de agendapunten 11. en 12. in verband met de Sociale Verkiezingen werden besproken, J de vergadering reeds had verlaten, zodat de rechtbank van oordeel is dat een getuigenverhoor niet dienstig is.

15. De rechtbank besluit derhalve dat met het oog op de sociale verkiezingen van de ondernemingsraad de functie van "Managing Director, Solution Specialist Vice President" die wordt uitgeoefend door X behoort tot het niveau 1 van de leidinggevende functies en de overige leidinggevende functies waarvan Oracle mededeling heeft gedaan op 2 januari 2012 leidinggevende functies van niveau 2 zijn.

De vordering van het ACV is derhalve ongegrond.

Alle andere middelen zijn terzake niet dienend.

OM DEZE REDENEN

DE RECHTBANK,

Gehoord in zijn andersluidend mondeling advies de heer Jan GEYSEN, substituut arbeidsauditeur ;

Verklaart de vordering van het ACV ontvankelijk en ongegrond.

Zegt voor recht dat de lijst van functies van leidinggevend personeel voor de ondernemingsraad zoals meegedeeld door Oracle op 2 januari 2012 functies zijn in de zin van artikel 4, 4° van de Wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen;

Zegt voor recht dat de sociale verkiezingen voor de ondernemingsraad op 10 mei 2012 in de technische bedrijfseenheid ORACLE BELGIUM BVBA verder dienen te worden georganiseerd op basis van deze beslissing

Legt de kosten tot op heden begroot op 1320 euro zijnde rechtsplegingsvergoeding in hoofde van verwerende partij ten laste van het ACV ;

Aldus gevonnist door de 33ste Kamer van de Arbeidsrechtbank van Brussel waar zitting hielden :

Mevrouw Alexandra SCHOENMAEKERS, rechter,

Mijnheer Jan DE RUYVER, rechter in sociale zaken, werkgever

Mijnheer F. BUGGENHOUDT, rechter in sociale zaken, bediende

En uitgesproken ter openbare zitting van 06/02/2012 waar aanwezig waren :

Mevrouw Alexandra SCHOENMAEKERS, rechter

bijgestaan in de uitspraak door Mevrouw Sabine DE BRUYCKER, griffier - Hoofd van Dienst ;

De Griffier-Hoofd van Dienst De Rechters in Sociale Zaken, De Rechter,

S. DE BRUYCKER F. BUGGENHOUDT & J. DE RUYVER A. SCHOENMAEKERS