Administratief Rechtscollege: Beslissing van 25 September 1970 (Alle plaatsen). RG 730

Date :
25-09-1970
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700925-4
Role number :
730

Summary

Uit artikel 29 bis van de wet op de arbeidsovereenkomst kan worden afgeleid dat de werknemer, in ieder geval, zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte van zijn arbeidsongeschiktheid moet stellen, zelfs indien het een verlenging van de oorspronkelijk voorziene ziekteperiode betreft. De werknemer die afgedankt werd om reden dat hij voornoemde verplichting niet was nagekomen, werd wegens billijke reden ontslagen in de zin van art. 134 van het koninklijk besluit van 20 december 1963 betreffende arbeidsvoorziening en werkloosheid. Deze sanctie is des te meer aangewezen wanneer het arbeidsreglement uitdrukkelijk voorschrijft dat de werknemer verplicht is een nieuw geneeskundig getuigschrift aan de werkgever over te leggen voor het verstrijken van de oorspronkelijk voorziene ongeschiktheidsperiode (niet uitgegeven).

Decision

The full and consolidated version of this text is not available.