Arbeidshof: Arrest van 13 September 1985 (Antwerpen). RG 83/167

Date :
13-09-1985
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19850913-8
Role number :
83/167

Summary :

Artikel 86,alinéa 2 laat toe af te wijken van het in artikel 65 voorziene concurrentiebeding ook wat betreft de beperking dat het beding geen uitwerking heeft wanneer de overeenkomst door de werkgever wordt beeindigd na de proeftijd, zonder dringende redenen. Een onderneming met een internationaal activiteitsveld is vereist om het afwijkingsbeding geldig te kunnen stellen. De ingevolge artikel 86,alinéa 2 in de Nationale Arbeidsraad op 21.12.1978 getroffen collectieve arbeidsovereenkomst n) 1bis (K.B. 6.3.1979 B.S. 7.7.1979) tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 1 van 12.2.1970 betreffende het afwijkingsbeding door de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 1ter van 28.2.1980, voorziet dat de modaliteiten van het afwijkingsbeding ook bij individuele overeenkomst tussen werkgever en bediende kunnen worden vastgesteld. Wanneer de werkgever binnen de 15 dagen na de beeindiging van de overeenkomst niet kenbaar heeft gemaakt geen gebruik te maken van het beding, is hij verplicht de in de individuele arbeidsovereenkomst ingevolge artikel 4 van de Collectieve arbeidsovereenkomst nummer 1bis van 21.12.1978 voorziene vergoeding te betalen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.