Arbeidshof: Arrest van 18 Januari 1978 (Antwerpen). RG 5196

Date :
18-01-1978
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780118-3
Role number :
5196

Summary :

Een afgestudeerde die zich op artikel 124 B.A.W. beriep was afgewezen omdat niet voldaan was aan de voorwaarde dat niet meer dan één jaar mag verlopen tussen de beëindiging van de studie en de aanvraag om uitkering. Betrokkene voerde echter aan dat ze als 17-jarig meisje verplicht was geweest haar ouders te volgen die naar Frankrijk uitgeweken waren, en deze omstandigheid overmacht uitmaakte die de termijn van één jaar schorste. De Arbeidsrechtbank te Antwerpen stemde met deze redenering in, en thans ook het arbeidshof : "Overwegende dat het begrip overmacht twee essentiële bestanddelen omvat : a. een onoverkomelijk beletsel waardoor een akte (of feit) absoluut is uitgesloten (in casu ter beschikking zijn voor een passende dienstbetrekking die vereist is als men zich als werkzoekende inschrijft); b. afwezigheid van elke foutieve daad (De Page, II, 599-600); "Overwegende dat zomin als aan een 17-jarig kind opgelegd kan worden in België te vertoeven wanneer zijn ouders naar het buitenland uitwijken, evenmin aan zijn ouders het recht kan worden ontzegd de volgplicht van dit kind te eisen;dat derhalve de verplaatsing naar het buitenland van de vader, wettelijk de consequentie voor het kind inhield mede naar het buitenland te vertrekken; "dat derhalve principieel voor het kind dit vertrek een onoverkomelijk beletsel vormde zich als werkzoekende te laten inschrijven; "Overwegende dat het niet uitgesloten kan worden dat het verblijf van de vader in het buitenland niet noodzakelijk het verblijf van de dochter in het buitenland impliceerde, zoals appellant opmerkt; "dat appellant echter hier een afwijking van het beginsel opwerpt, maar niet bewijst dat er omstandigheden waren die deze afwijking toelaten (als bv. verblijf bij familie in België); "Overwegende dat het vonnis a quo derhalve juist geoordeeld heeft dat de aanvraag op 1 december 1975 geldig geschiedde overeenkomstig art. 124 voormeld, en slechts 75 dagen loondienst moest worden gerechtvaardigd."

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.