Arbeidshof: Arrest van 2 April 1973 (Antwerpen). RG 2539

Date :
02-04-1973
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730402-9
Role number :
2539

Summary

Met betrekking tot de samenstelling van het basisloon bij arbeidsongeval stelt het Arbeidshof in de navolgende consideransen, dat een produktiviteitspremie als loon dient aangemerkt te worden, inclusief wat de becijfering van het bestanddeel vakantiegeld betreft, zelfs indien de werknemer geen gevestigd recht op de constante uitkering van de premie heeft. "Het al of niet in aanmerking nemen van de premie in kwestie voor de berekening van het vakantiegeld hangt af van het antwoord op de vraag, of ze als 'loon' dient aangemerkt te worden _ zoals wordt voorgehouden door het openbaar ministerie _ dan wel als loutere vrijgevigheid vanwege de werkgever _ zoals beweerd wordt door de wetsverzekeraar. "Hier rijst dus de vraag van het statuut van de eindejaarspremie of getrouwheidspremie. "Het hof is de mening toegedaan dat moet uitgegaan worden van het principe dat de verhoudingen tussen de werkgevers en de werknemers zich niet situeren in de sfeer van liefdadigheid, doch steunen op het economisch motief. De wederzijdse prestaties worden door zakelijke overwegingen ingegeven. Wie beweert, dat een premie haar oorzaak niet in zulke berekeningen vindt, draagt de bewijslast van zijn stelling. "In casu wordt het bewijs niet geleverd dat de premie een loutere vrijgevigheid vanwege de werkgever is. Integendeel, appellant zelf houdt voor, dat het een getrouwheidspremie betreft met als doel 'de produktiviteit te verhogen door versteviging van de werklust en de stabiliteit'. Hieruit blijkt voldoende dat de premie een tegenprestatie uitmaakt van de werkgever, voor de meerproduktie van de arbeider. De uitbetaling van de premie spruit niet voort uit loutere liefdadigheid, maar heeft de opvoering van het rendement tot doel, hetgeen volkomen past in het kader van de wederzijdse lucratieve bedoeling die de oorzaak van de dienstverhouding uitmaakt en in de economische relatie mag verondersteld worden. "Ook indien men ze als vrijgevigheid betiteld, moet men de premie als bezoldigend beschouwen, aangezien dergelijke beloningen, zoals hierboven werd gezegd, het karakter van handelingen onder bezwarende titel hebben. "De vraag of de werknemer al dan niet waarborg heeft dat hij zijn premie ieder jaar zal krijgen is in feite niet doorslaggevend voor het bezoldigend karakter van deze uitkering. "Het is voldoende vast te stellen, zoals hierboven is gedaan, dat de in het refertejaar verleende premie geen schenking was. "Er dient inderdaad onderscheid gemaakt te worden tussen enerzijds het bezoldigend karakter van de premie als zodanig, ook indien ze maar één keer werd uitgekeerd, en anderzijds het recht op de bestendigheid van de premie, waardoor de werknemer in de volgende jaren aanspraak zal kunnen maken op een prestatie die _ remuneratoir _ slechts eenmaal was gegeven.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.