Arbeidshof: Arrest van 8 Januari 1973 (Antwerpen). RG 74/3345

Date :
08-01-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730108-4
Role number :
74/3345

Summary

Voor de vergoeding wegens blijvende arbeidsongeschiktheid inzake arbeidsongevallen komt niet de louter physische invaliditeit doch wel de economische arbeidsongeschiktheid in aanmerking. Deze economische arbeidsongeschiktheid kan worden omschreven als de vermindering van concurrentievermogen die het slachtoffer ondervindt op de voor hem openstaande algemene arbeidsmarkt. De overblijvende arbeidsgeschiktheid zal gelijk zijn aan mogelijkheden en verdiensten-capaciteit die er voor het slachtoffer overblijven, uitgaande van de toestand van de regionale arbeidsmarkt, en rekening houdend met zijn geslacht, de graad van de physische invaliditeit, met zijn leeftijd alsmede met zijn intellectuele en professionele vorming. Ieder geval dient in concreto te worden beschouwd en barema's, alhoewel nuttige richtlijnen verstrekkend, kunnen niet als absoluut geldend beschouwd worden, zodat het ten slotte de rechter toekomt ex aequo et bono de economische repercussie te bepalen.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.