Arbeidsrechtbank: Vonnis van 10 December 1974 (Antwerpen). RG 32881

Date :
10-12-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741210-2
Role number :
32881

Summary :

De arbeidsvoorwaarde die gedurende een lange periode door één der partijen wordt nageleefd en door de andere partij wordt aanvaard, dient als een aktieve bekentenis te worden beschouwd, waarop diegene die er zich op beroept, geldig aanspraak kan maken. De rechtsbron van bedoelde verplichting dient, zoniet als een mondelinge individuele overeenkomst dan minstens toch als een gebruik gekwalificeerd te worden. De rechtsbron van een hiërarchisch lager niveau kan slechts geacht worden af te wijken van een rechtsbron van een hiërarchisch hoger niveau en derhalve met deze laatste strijdig te zijn, wanneer zij aan de werknemer een recht of een bescherming ontneemt, welke hem door een rechtsbron van een lager niveau toegekend wordt.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.