Arbeidsrechtbank: Vonnis van 14 Maart 1978 (Antwerpen). RG 75/41

Date :
14-03-1978
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780314-11
Role number :
75/41

Summary :

Artikel 5 sexies vindt zijn oorsprong in het artikel 28, eerste en tweede lid dat 78 jaar geleden in de wet van 10 maart 1900 op de arbeidsovereenkomst opgenomen werd. Naderhand zijn naast deze algemene bepalingen betreffende de rechtsgevolgen van de overmacht, een hele reeks bijzondere bepalingen gegroeid (artikel 28, derde tot zesde lid, artikel 28 bis, ter, quater, enz.) die bijzondere normen vaststelden voor welbepaalde variëteiten van gevallen van overmacht, waaronder de ziekte. Naar het voorbeeld van de analogische bepalingen van de wet op de arbeidsovereenkomst, dient artikel 9, alinéa 1, van de wetten betreffende het bediendenkontrakt geacht een bijzondere bepaling in te houden die van de algemene bepalingen van artikel 5 sexies afwijkt. Welke derhalve de duur van de arbeidsongeschiktheid van de bediende ook moge zijn, deze kan nooit op zich zelf de beëindiging van de arbeidsovereenkomst bewerken.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.