Arbeidsrechtbank: Vonnis van 16 Mei 1974 (Antwerpen). RG 76/189

Date :
16-05-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740516-3
Role number :
76/189

Summary :

De rechtsgevolgen verbonden aan het toestaan van verlof wegens buitengewone reden aan een onder de wapens geroepen werkman vloeien voort uit de ter zake door de militaire overheid getroffen maatregelen. Het bestaan of de beëindiging van de militaire verplichtingen kan in geen geval blijken uit de door de werkman zelf afgelegde verklaringen. Het toestaan van een buitengewoon verlof voor een duidelijk begrensde periode van 30 dagen kan, zelfs indien deze periode later wordt verlengd, bij ontstentenis van enige wettige gelijkstelling ter zake, niet geidentificeerd worden met het zenden in "onbepaald" verlof zoals uitdrukkelijk bepaald bij art. 28 quinquies, alinéa 2, eerste lid, 4° der wet op de arbeidsovereenkomst. De sanktie wegens de onmiddellijke verbreking van de overeenkomst tijdens bedoelde periode is niet de nietigheid van de overeenkomst doch de verplichting om aan de werkman de verbrekingsvergoeding te betalen, bedoeld bij art. 28 quinquies, alinéa 4, tweede lid.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.