Arbeidsrechtbank: Vonnis van 20 April 1978 (Antwerpen). RG 19310

Date :
20-04-1978
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780420-6
Role number :
19310

Summary :

Minderjarigen die door de jeugdrechter in een pleeggezin geplaatst worden en aldaar in gezinsverband arbeid verrichten zijn niet tewerkgesteld krachtens een arbeidsovereenkomst in de brede of de enge zin. Het aspekt tewerkstelling wordt in dit kader steeds naar billijkheid geëvalueerd en niet naar arbeidsrechtelijke normen omdat dit aspekt niet het voorwerp was van een afzonderlijke arbeidsovereenkomst maar een nevenaspekt van de opnemingsovereenkomst in het pleeggezin. Wanneer het niet bewezen is dat de initiële overeenkomst bij de meerderjarigheid van de betrokkene door schuldvernieuwing plaats gemaakt heeft voor een arbeidsovereenkomst, wanneer bij de partijen geen animus novandi aanwezig was, maar partijen integendeel de oorspronkelijke verhoudingen wensten te bestendigen na de meerderjarigheid is er evenmin sprake van een arbeidsovereenkomst. Hieruit volgt dat de bepalingen van art. 2 der wet van 5.12.1968 op de collectieve arbeidsovereenkomsten en de wet op de bescherming van het loon niet van toepassing kan zijn.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.