Arbeidsrechtbank: Vonnis van 31 Maart 1971 (Antwerpen). RG 365

Date :
31-03-1971
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710331-6
Role number :
365

Summary :

Kunnen als personen gelast met een leidinggevende functie worden beschouwd: 1) de personen die daadwerkelijk gezag uitoefenen en verantwoordelijkheid dragen voor de gehele onderneming of een belangrijke onderafdeling ervan 2) de medewerkers van het ondernemingshoofd welke bepaalde werkgeversfuncties uitoefenen en op een hoger vlak, bijzonder gekwalificeerde arbeid zelfstandigen onder eigen verantwoordelijkheid verrichten, en daardoor een sleutelpositie innemen, welke een bijzonder wederzijds vertrouwen veronderstellen. 3) hij die direkt samenwerkt met de werkgever; een deel van het gezag van de werkgever uitoefent ingevolge delegatie; uitgebreide bevoegdheid bezit om zelfstandig op te treden ten aanzien van de coordinatie van een tak en van een dienst van de onderneming met de bedrijvigheid van de onderneming in haar geheel; deelneemt aan het dagelijks beheer; verantwoordelijk is voor de gang van zaken in de gehele onderneming of een belangrijke afdeling ervan, hiërarchisch geplaatst is boven het geheel van het personeel of van een tak of dienst.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.