Arbeidsrechtbank: Beschikking van 12 Januari 1979 (Antwerpen). RG 55686

Date :
12-01-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790112-3
Role number :
55686

Summary :

Artikel 2 van het decreet van 25 februari 1975 van de cultuurraad voor de nederlandse cultuurgemeenschap houdende vaststelling van het statuut van de niet betaalde sportbeoefenaar, preciseert dat de niet betaalde sportbeoefenaar de sportbeoefenaar is die "geen loon ontvangt, zoals bepaald in de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers"; de nationale Arbeidsraad over deze minimumgrens om advies gevraagd, heeft een bedrag van 144.000 F per jaar vooropgesteld. Artikel 1 van dit decreet stelt de beginselen, die trouwens de bevestiging inhouden van de door de grondwet gewaarborgde rechten, toepasselijk op "...de verenigingen of privaatrechtelijke personen die bij overeenkomst of krachtens een statuut bevoegd zijn om de sportbedrijvigheid te regelen". Ingevolge artikel 8 van het decreet, is elke bepaling van het statuut of van de overeenkomst, in strijd met het decreet, die ertoe zou strekken de rechten van de sportbeoefenaar aan te tasten of hem zwaardere verplichtingen op te leggen, van rechtswege nietig.

Ordonnance :

The full and consolidated version of this text is not available.