Hof van Beroep: Arrest van 31 Mei 1995 (Antwerpen)

Date :
31-05-1995
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19950531-3
Role number :

Summary :

Hoewel de getroffene kiest voor de vergoeding bij wijze van een kapitaal van de materiële schade naar de toekomst, is het verkieslijk om de methode van schadeloosstelling bij wijze van maandelijkse te betalen geïndexeerde schadebedragen toe te passen aangezien het slachtoffer niet over objectieve en vaststaande cijfergegevens beschikt, nopens een op de dag van het ongeval of nadien reëel geleden loonverlies. De methode van schadeloosstelling bij wijze van een geïndexeerde rente biedt bovendien het onmiskenbaar voordeel dat zij het slachtoffer een grote waarborg biedt dat hij gedurende zijn ganse leven over vergoedingen zal beschikken, die hem een financieel voortbestaan zullen waarborgen dat zo dicht mogelijk de levensstandaard benadert, die naar alle redelijkheid de zijne zou zijn geweest, ware hij niet getroffen geweest door dat ongeval. Deze maandelijkse rente wordt in alle billijkheid bepaald op 75.000,- BF, inbegrepen de vergoeding voor hulp van derden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.