Rechtbank van eerste aanleg: Vonnis van 26 Maart 1981 (Antwerpen)

Date :
26-03-1981
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810326-2
Role number :

Summary :

Luidens art. 2274, tweede lid, B.W., houdt de "korte" verjaring van de artt. 2271 e.v. B.W., op te lopen indien er een afgesloten rekening, een onderhandse of authentieke schuldbekentenis bestaat, ofwel een dagvaarding voor het gerecht, waarop geen verval van instantie is gevolgd. Onder gesloten rekening of schuldbekentenis in de zin van dit artikel moet worden verstaan een authentiek of onderhands geschrift dat een schuldbekentenis bevat met bepaling van het bedrag van de schuld. Een factuur kan niet als een afgesloten rekening in de zin van artikel 2274, tweede lid, B.W., worden beschouwd.

Jugement :

The full and consolidated version of this text is not available.