Rechtbank van eerste aanleg: Beschikking van 20 Augustus 1993 (Antwerpen)

Date :
20-08-1993
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19930820-1
Role number :

Summary :

Wanneer een verzet tegen een beschikking waarbij toelating tot bewarend beslag op een zeeschip wordt verleend gegrond wordt verklaard doch de beslaglegger stukken voorlegt die duidelijk aantonen dat zij te goeder trouw is en dat er op zijn minst verwarring over de juiste verhoudingen tussen de diverse bij het beslagen schip betrokken partijen bestond dan is de vordering van de verzetdoende partij tot vergoeding van de schade beweerdelijk veroorzaakt door het beslag ongegrond.

Ordonnance :

The full and consolidated version of this text is not available.