Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer: Aanbeveling van 15 Juni 2011 (België). RG 5/2011

Date :
15-06-2011
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-20110615-4
Role number :
5/2011

Summary :

De Commissie, -is van oordeel dat de vraag of gegevens al dan niet anoniem zijn uiteindelijk een feitenkwestie betreft die een geval tot geval beoordeling vergt; -gaat er echter in casu van uit dat het gegevensbestand dat ADSEI zal overmaken aan de VN conform het protocol gecodeerde persoonsgegevens bevat in de zin van het KB van 13 februari 2001 om redenen vermeld in randnummer 13; -beschouwt de VN en de opdrachtgevers van de Belgische GGPS bij de overdracht van Belgische GGPS-data niet als een externe derde, maar als een legitieme ontvanger van data op basis van het protocol; -aanvaardt dat derden die Belgische GGPS-gegevens willen halen uit het VN-bestand voor verdere statistische of wetenschappelijke analyse, ter vervanging van de nationale procedure voor het Statistisch Toezichtscomité, de internationale toegangsprocedure op niveau van de VN doorlopen; -wijst derden die zich wenden tot het ADSEI om Belgische GGPS-data te verkrijgen voor verdere statistische of wetenschappelijke analyse op de nationale wettelijke regeling in de artikelen 15 en 15 bis van de WOS.

Recommandation :

The full and consolidated version of this text is not available.