Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders: Beslissing van 27 April 1995 (België). RG 459184

Date :
27-04-1995
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19950427-1
Role number :
459184

Summary :

(Nu overeenkomstig de bepalingen van artikel 34, alinéa 2 van de wet van 1 augustus 1985 door een in kracht van gewijsde gegane beslissing van het onderzoeksgerecht uitspraak is gedaan, kan een beslissing genomen worden over de vraag van de verzoekster tot het bekomen van een hulp. Haar verzoek is ontvankelijk. Wat betreft de feitelijke gegevens over de opzettelijke gewelddaden waarvan de verzoekster het slachoffer was te Antwerpen op 15 januari 1993, verwijst de Commissie naar haar beslissing van 13 oktober 1994. Uit de overgelegde stukken blijkt dat de verzoekster gehospitaliseerd werd van 15 tot 27 januari 1993 en daarna nog heel wat medische zorgen nodig had en kinesitherapie diende te volgen. Zij was nog verschillende weken werkonbekwaam en niet in staat haar huishouden te beredderen. Indien de verzoekter nog anstgevoelens heeft en andere ongemakken ondervindt, dan is niet gebleken dat zij een blijvende oneschiktheid of invaliditeit heeft behouden. Rekening houdend met de wettelijke principes en met de gekende feitelijke omstandigheden is de Commissie van oordeel dat de door de verzoekster gevraagde hulp kan toegekend worden, onder aftrek evenwel van de door de wet bepaalde franchise. OP DIE GRONDEN, De Commissie, Gelet op de artikelen 17, alinéa 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken, de artikelen 31 tot 37 van de wet van 1 augustus 1985 en de artikelen 28 tot 34 van het K.B. van 18 december 1986, Verklaart het verzoek tot het bekomen van een hulp ontvankelijk en gegrond. Kent verzoekster een hulp toe van 85 000 frank min 10 000 frank (artikel 33, alinéa 2 van de wet) = 75 000 frank.)

Decision :

The full and consolidated version of this text is not available.