Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders: Beslissing van 27 April 1995 (België). RG 483201

Date :
27-04-1995
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19950427-2
Role number :
483201

Summary :

(De Commissie nam kennis van het verslag van de Gerechtelijk-geneeskundige Dienst en van de nadien door verzoekster neergelegde stukken. Daaruit blijkt dat zes heelkundige ingrepen noodzakelijk waren, telkens gepaard gaande met een volledige werkonbekwaamheid gedurende de periodes van hospitalisatie en een trapsgewijze vermindering van de invaliditeit tot 75 % na twee maanden en tot 50 % na drie maanden. Consolidatie van het letsel nam een aanvang op 1 augustus 1994 met een blijvend karakter van 10 %. De wetgeving betreffende de hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden verleent aan de slachtoffers geen subjectief recht op schadevergoeding maar wel op het eventueel bekomen van een hulp, gesteund op het principe van de collectieve solidariteit. Uit de aard zelf van de " hulp " wordt de voledige vergoeding door de Staat van het door het slachtoffer geleden nadeel niet gewaarborgd. In billijkheid statuerend is de Commissie van oordeel dat de toewijzing van volgende bedragen, onder aftrek van een franchise van 10 000 (art. 33, alinéa 2 van de wet), gerechtvaardigd voorkomt : - voor bewezen medische kosten (44 730 frank + 8 360 frank) 53 090 frank - voor tijdelijke en blijvende invaliditeit 600 000 frank. OP DIE GRONDEN, De Commissie, Gelet op de artikelen 17, alinéa 1, 39 tot 42 van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 tot regeling van het taalgebruik in bestuurszaken, de artikelen 31 tot 37 van de wet van 1 augustus 1985 en de artikelen 28 tot 34 van het K.B. van 18 december 1986, Verklaart de aanvraag tot een hulp in de hierna bepaalde mate gegrond; Kent verzoekster een hulp toe van 653 090 frank min 10 000 frank (art. 33, alinéa 2 van de wet) = 643 090 frank.)

Decision :

The full and consolidated version of this text is not available.