Grondwettelijk Hof (Arbitragehof): Arrest van 12 Juli 2012 (België). RG 94/2012

Date :
12-07-2012
Language :
German French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-20120712-7
Role number :
94/2012

Summary :

Het Hof zegt voor recht : De artikelen 343, § 1, b), 356-1 en 356-2 van het Burgerlijk Wetboek schenden de artikelen 10, 11 en 22bis van de Grondwet, in samenhang gelezen met artikel 21 van het Verdrag inzake de rechten van het kind, in zoverre zij niet erin voorzien dat een minderjarig kind, in de in B.4 omschreven omstandigheden, ten volle kan worden geadopteerd door de voormalige partner van de wettelijke ouder van dat kind, met behoud van de juridische banden tussen het kind en zijn oorspronkelijke familie overeenkomstig artikel 356-1, derde lid, van het Burgerlijk Wetboek en met toepassing van de in artikel 356-2, § 2, tweede en derde lid, van hetzelfde Wetboek vervatte bepalingen betreffende de naam van het kind.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.