Grondwettelijk Hof (Arbitragehof): Arrest van 21 Maart 1996 (België). RG 779

Date :
21-03-1996
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19960321-2
Role number :
779

Summary :

het Hof beslist de zaak van de rol te schrappen.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.

(III. In rechte.

1. Bij arrest nr. 59/95 van 12 juli 1995 heeft het Hof de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen verzocht te beslissen, na de partijen te hebben gehoord, of het antwoord op de vraag nog steeds onontbeerlijk is om haar vonnis te wijzen.

Het Hof stelt in zijn arrest vast dat artikel 320 van het Burgerlijk Wetboek, waarover de prejudiciële vraag is gesteld, gewijzigd is door de wet van 27 december 1994, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 28 januari 1995, dit is nadat de prejudiciële vraag was gesteld.

2. Naar luid van artikel 109 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, is het Hof gehouden op de voorgelegde prejudiciële vragen uitspraak te doen binnen een termijn die de achttien maanden na de ontvangst van het verwijzingsvonnis niet mag overschrijden.

In deze zaak verstrijkt die termijn op 17 april 1996.

3. Aangezien het Hof geen antwoord heeft gekregen op het aan de Rechtbank van eerste aanleg te Bergen gerichte verzoek, heeft het beslist de debatten te heropenen en de partijen te horen over de stand van de zaak voor de verwijzende rechter.

Op de openbare terechtzitting van 5 maart 1996 was enkel de advocaat van de Ministerraad aanwezig.

Het Hof beslist niet langer te wachten op het antwoord van de Rechtbank, die in het verdere verloop van de aldaar hangende rechtspleging steeds een nieuwe prejudiciële vraag aan het Hof kan stellen.

Het Hof beslist de zaak van de rol te schrappen.)