Grondwettelijk Hof (Arbitragehof): Arrest van 21 Maart 2013 (België). RG 42/2013

Date :
21-03-2013
Language :
German French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-20130321-3
Role number :
42/2013

Summary :

Het Hof zegt voor recht : Artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek, vóór de inwerkingtreding van de wet van 21 februari 2010, schendt de artikelen 10 en 11 van de Grondwet in zoverre een rechtsplegingsvergoeding ten laste van de Belgische Staat kan worden gelegd wanneer de procureur des Konings in het ongelijk wordt gesteld bij zijn op grond van artikel 184 van het Burgerlijk Wetboek ingestelde vordering tot nietigverklaring van een huwelijk.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.