Grondwettelijk Hof (Arbitragehof): Arrest van 27 November 2014 (België). RG 174/2014

Date :
27-11-2014
Language :
German French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-20141127-6
Role number :
174/2014

Summary :

Het Hof, beperkte kamer, met eenparigheid van stemmen uitspraak doende, verwerpt het beroep.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.

Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer,

samengesteld uit voorzitter A. Alen en de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux,

wijst na beraad het volgende arrest :

I. Onderwerp van het beroep en rechtspleging

Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 september 2014 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 september 2014, hebben Erik Verbeek en de vzw « No Cancer Foundation » beroep ingesteld tot verplichting van een prejudiciële vraagstelling en/of beantwoorden van een prejudiciële vraag.

Op 9 oktober 2014 hebben de rechters-verslaggevers T. Merckx-Van Goey en F. Daoût, met toepassing van artikel 71, eerste lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, de voorzitter ervan in kennis gesteld dat zij ertoe zouden kunnen worden gebracht aan het Hof, zitting houdende in beperkte kamer, voor te stellen een arrest te wijzen waarin wordt vastgesteld dat het beroep tot vernietiging klaarblijkelijk niet tot de bevoegdheid van het Hof behoort of in ieder geval kennelijk niet ontvankelijk is.

(...)

II. In rechte

(...)

B.1. Krachtens artikel 142 van de Grondwet en de artikelen 1 en 26 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof doet het Hof uitspraak over beroepen tot vernietiging van wetten, decreten en ordonnanties of over prejudiciële vragen dienaangaande, gesteld door rechtscolleges.

B.2. Aan het Hof is geen bevoegdheid verleend om bij een rechtscollege erop aan te dringen een prejudiciële vraag te stellen of om, bij ontstentenis daaraan, zichzelf ambtshalve een prejudiciële vraag te stellen.

B.3.1. In hun memorie met verantwoording wijzigen E. Verbeek en de vzw « No Cancer Foundation » het voorwerp van het verzoek dat zij indienden op 17 september 2014.

Thans vragen zij het Hof om rechtstreeks « alle na de Tweede Wereldoorlog gesloten verdragen alsnog te [...] toetsen aan de Belgische Grondwet [...] welke op 25 februari 1944 van kracht was ».

B.3.2. Partijen voor het Hof kunnen het voorwerp van hun beroep niet wijzigen naar aanleiding van een memorie met verantwoording die zij krachtens artikel 71, tweede lid, van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof hebben ingediend.

B.4.1. De indieners van de memorie met verantwoording vragen daarin om door het Hof gehoord te worden tijdens een openbare terechtzitting.

B.4.2. De voorafgaande rechtspleging die met de artikelen 69 tot 73 van de voormelde bijzondere wet is geregeld, en die een schriftelijke procedure is, voorziet niet in een terechtzitting voor de betrokken zaken.

B.5. Het Hof is kennelijk onbevoegd om van het beroep kennis te nemen.

Om die redenen,

het Hof, beperkte kamer,

met eenparigheid van stemmen uitspraak doende,

verwerpt het beroep.

Aldus gewezen in het Nederlands, het Frans en het Duits, overeenkomstig artikel 65 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, op 27 november 2014.

De griffier,

P.-Y. Dutilleux

De voorzitter,

A. Alen