Hof van Cassatie: Arrest van 1 Juni 1976 (België). RG 5187

Date :
01-06-1976
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760601-1
Role number :
5187

Summary :

Ingevolge art. 70, alinéa 2, W. 9 augustus 1963 kan de verzekeringsinstelling van de ziekte- en invaliditeitsverzekering ten aanzien van de aansprakelijke derde slechts de vordering van de gerechtigde uitoefenen, en blijven de verzekeringsprestaties ten laste van de verzekering in zoverre voor de door het gemene recht of een andere wetgeving gedekte schade niet werkelijk schadeloosstelling is verleend. Daaruit volgt dat de verzekeringsinstelling gehouden blijft tot de uitbetaling van het gedeelte dat evenredig is met het deel aansprakelijkheid dat niet op de derde berust.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.