Hof van Cassatie: Arrest van 1 Oktober 1971 (België)

Date :
01-10-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19711001-2
Role number :

Summary

De excepties voortspruitend uit de verzekeringsovereenkomst die, naar luid van artikel 11 van de wet van 1 juli 1956 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen, door de verzekeraar aan de benadeelde niet kunnen worden tegengeworpen, zijn de excepties die de verzekeraar kan gronden op een bestaande overeenkomst om ontslagen te worden van zijn verplichtingen jegens de verzekeringnemer en niet die welke het bestaan zelf van de overeenkomst, haar draagwijdte en de dekking van het risico betreffen.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.