Hof van Cassatie: Arrest van 10 April 1967 (België)

Date :
10-04-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670410-3
Role number :

Summary :

De rechter die ter vergoeding van een toekomstige schade, de berokkenaar van deze schade veroordeelt tot de onmiddellijke betaling van een kapitaal moet van het bedrag, waarop hij de schade raamt, de huidige waarde aftrekken van de interesten overeenstemmende met de tijdspanne die loopt vanaf de datum van toekenning van het kapitaal tot op de datum, waarop de schade zal worden verwezenlijkt. (Burg. Wetb., art. 1382 en 1383.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.