Hof van Cassatie: Arrest van 10 December 1971 (België)

Date :
10-12-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19711210-13
Role number :

Summary :

Artikel 40, laatste lid, van het Gerechtelijk Wetboek legt op straffe van nietigheid de verplichting op de woonstkeuze te eerbiedigen, die in België is gedaan door en in het belang van een in het buitenland wonende partij, ongeacht of de tegenpartij al dan niet met deze woonstkeuze heeft ingestemd; het is nodig maar het volstaat dat deze partij de gekozen woonplaats kent.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.