Hof van Cassatie: Arrest van 10 December 1981 (België). RG 3222

Date :
10-12-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19811210-8
Role number :
3222

Summary :

Hij die bij het sluiten van een overeenkomst verklaard heeft zich te verbinden in naam van een vereniging zonder winstoogmerk is niet persoonlijk de wederpartij van de medecontractant; hij wordt zulks ook niet door het feit dat de medecontractant wegens het niet-neerleggen, door de vereniging, van haar jaarlijkse aanvullende ledenlijsten of wegens het niet-bekendmaken van de benoeming van nieuwe beheerders, niet ertoe gehouden is de rechtspersoonlijkheid van de vereniging te erkennen <1>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.