Hof van Cassatie: Arrest van 10 Januari 1968 (België)

Date :
10-01-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19680110-1
Role number :

Summary :

Het in artikel 4, alinéa 3, van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen bedoelde onderwijs, op grond waarvan een onroerend goed of een gedeelte van een onroerend goed de door deze bepaling gevestigde vrijstelling kan genieten, sluit in dat dit onroerend goed of dit gedeelte ervan aangewend wordt voor een didactische activiteit, door de onderwijskracht ten behoeve van de onderwezene uitgeoefend.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.