Hof van Cassatie: Arrest van 10 Maart 1987 (België). RG 5599BIS

Date :
10-03-1987
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19870310-2
Role number :
5599BIS

Summary :

De processen-verbaal die overeenkomstig art. 62 Wegverkeerswet door bevoegde ambtenaren of beambten van de overheid zijn opgemaakt, leveren, behoudens bewijs van het tegendeel, bewijs op van de materiële vaststellingen die de verbalisanten binnen de perken van hun wettelijke opdracht hebben gedaan; de gevolgtrekkingen of vermoedens die de verbalisanten uit die vaststellingen afleiden hebben niet die bewijswaarde, evenmin als de inlichtingen die zij buiten die vaststellingen hebben verzameld.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.