Hof van Cassatie: Arrest van 10 Oktober 1979 (België)

Date :
10-10-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19791010-16
Role number :

Summary :

De uitreiking van een bevel tot aanhouding is onderworpen aan de bepalingen van de artt. 7 Gw., 1 en 2 wet van 20 april 1874 betreffende de voorlopige hechtenis, als gewijzigd bij de wet van 13 maart 1973, 94, 95 en 96 Sv., en niet aan die van art. 5 wet van 20 april 1874; dat artikel heeft immers alleen betrekking op de beslissing inzake handhaving van de voorlopige hechtenis na een maand.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.