Hof van Cassatie: Arrest van 11 Februari 1976 (België). RG 1596

Date :
11-02-1976
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19760211-9
Role number :
1596

Summary :

De rechter moet, wanneer een wetsbepaling, die de berekeningswijze regelt van de vergoeding uit een arbeidsongeval of uit een ongeval op de weg van of naar het werk, wordt gewijzigd, in principe de nieuwere wetsbepaling toepassen, niet enkel op de vergoedingen verschuldigd uit hoofde van een ongeval dat zich na de inwerkingtreding heeft voorgedaan, maar tevens op de vergoedingen verschuldigd uit hoofde van de gevolgen van een vroeger ongeval, die ontstaan of zich voortzetten na dit in werking treden, tenware de vergoeding op dit ogenblik reeds definitief was vastgesteld.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.