Hof van Cassatie: Arrest van 11 Januari 1979 (België)

Date :
11-01-1979
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19790111-2
Role number :

Summary :

De bewijskracht van de akten wordt niet miskend door de beslissing die aan de statuten van een vennootschap een uitlegging geeft welke verenigbaar is met de betekenis en de draagwijdte ervan <2>. (Artt. 1319, 1320 en 1322, B.W.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.