Hof van Cassatie: Arrest van 11 Mei 1970 (België)

Date :
11-05-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700511-7
Role number :

Summary :

Wanneer het slachtoffer van een onrechtmatige daad een ramingsbasis voor de door hem geleden schade voorstelt, kan de rechter deze schade enkel naar billijkheid ramen, als hij de redenen opgeeft waarom, enerzijds, de voorgestelde ramingsgegevens worden verworpen en, anderzijds, de raming enkel naar billijkheid kan geschieden. ( Grondwet, art. 97; Burg. Wetb., art. 1382. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.