Hof van Cassatie: Arrest van 11 Mei 1994 (België). RG P940458F

Date :
11-05-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19940511-1
Role number :
P940458F

Summary :

De beslissing waarbij de commissie tot bescherming van de maatschappij, ingesteld krachtens de Wet Bescherming Maatschappij, beslist dat er geen aanleiding is om een geïnterneerde in vrijheid te stellen, is vatbaar voor cassatieberoep in de bij Sv. bepaalde voorwaarden, ongeacht of die beslissing een verzoek tot definitieve invrijheidstelling dan wel een verzoek tot invrijheidstelling op proef van de geïnterneerde afwijst. (Artt. 18 en 31 Wet Bescherming Maatschappij; art. 608 Ger.W.)

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
HET HOF,
Gelet op de bestreden beslissing, op 15 maart 1994 gewezen door de commissie tot bescherming van de maatschappij bij de psychiatrische afdeling van de gevangenis te Lantin;
Overwegende dat de bestreden beslissing is gewezen op 15 maart 1994; dat de akte van voorziening, ten gevolge van een verschrijving die moet verbeterd worden, vermeldt dat de bestreden beslissing gewezen is op 7 maart 1994;
A. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing waarbij het verzoek tot invrijheidstelling op proef afgewezen wordt :
Overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
B. In zoverre de voorziening gericht is tegen de beslissing die het verlaten van de inrichting onder toezicht toestaat en tegen de beslissing die de uitspraak over elk ander verzoek aanhoudt tot de uitslag van het op 21 februari 1994 gevraagde maatschappelijk onderzoek :
Overwegende dat die beslissingen geen uitspraak doen over de handhaving van de door de strafrechter bevolen internering en dus niet vatbaar zijn voor cassatieberoep;
Dat, in zoverre, de voorziening niet ontvankelijk is;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening.