Hof van Cassatie: Arrest van 12 April 1994 (België). RG P930325N

Date :
12-04-1994
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19940412-6
Role number :
P930325N

Summary :

Niets belet dat het bevel tot herstel in de vorige staat niet bij éénzelfde uitspraak samen met de strafrechtelijke beslissing op de strafvordering wordt gegeven, maar bij een afzonderlijke beslissing na de uitspraak over de strafvordering (Stedebouwwet, art. 65, alinéa 1, a).

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
HET HOF,
Gelet op het bestreden arrest, op 28 januari 1993 door het Hof van Beroep te Gent gewezen;
A. In zoverre de voorziening het herstel op vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen betreft;
Over de eerste grief :
Overwegende dat het door de rechter in toepassing van artikel 65, alinéa 1, a, van de wet van 29 maart 1962 houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw op vordering van de gemachtigde ambtenaar of van het college van burgemeester en schepenen te bevelen herstel in de vorige staat, wel behoort tot de strafvordering maar niettemin een maatregel van burgerlijke aard is; dat niets belet dat het bevel tot herstel in de vorige staat wordt gegeven bij afzonderlijke beslissing na de uitspraak over de strafvordering;
Dat de grief faalt naar recht;
OM DIE REDENEN,
Verwerpt de voorziening;
Veroordeelt eiser in de kosten.