Hof van Cassatie: Arrest van 12 Februari 1968 (België)

Date :
12-02-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19680212-6
Role number :

Summary :

Wanneer een geschil omtrent de uitlegging van het protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten, gevoegd bij het verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor atoomenergie, opgeworpen wordt voor een nationale rechterlijke instantie waarvan de beslissingen volgens het nationaal recht niet vatbaar zijn voor enig rechtsmiddel, met name een cassatieberoep, is de rechterlijke instantie ertoe verplicht de zaak aanhangig te maken bij het Hof van justitie van de Europese Gemeenschappen. (Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor atoomenergie, art. 150, goedgekeurd bij de wet van 2 december 1957.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.