Hof van Cassatie: Arrest van 12 Februari 1968 (België)

Date :
12-02-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19680212-8
Role number :

Summary :

De aan het slachtoffer van een onrechtmatige daad verschuldigde vergoeding voor de materiële schade voortspruitende uit de door deze daad veroorzaakte arbeidsongeschiktheid, verdwijnt niet en wordt ook niet verminderd wanneer het slachtoffer gedurende zijn arbeidsongeschiktheid verder zijn contractuele of statutaire bezoldigingen heeft getrokken. (Burg. Wetb., art. 1382.) (Impliciete oplossing.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.