Hof van Cassatie: Arrest van 12 Februari 1993 (België). RG 8168

Date :
12-02-1993
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19930212-7
Role number :
8168

Summary :

Wanneer de tegenvordering ontstaat uit het contract of uit het feit dat aan de oorspronkelijke rechtsvordering ten grondslag ligt, ofwel uit de tergende of roekeloze aard van deze vordering, wordt de aanleg bepaald door de samenvoeging van de bedragen van hoofdvordering en tegenvordering met uitsluiting van de gerechtelijke interest en de kosten. ( Art. 557 en 620, Gerechtelijk Wetboek. )

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 18 november 1991 door het Hof van Beroep te Antwerpen gewezen;
Overwegende dat, ingevolge artikel 617, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, zoals gewijzigd door artikel 4 van de wet van 29 november 1979, de vonnissen van de rechtbank van koophandel, waarbij uitspraak wordt gedaan over een vordering waarvan het bedrag 15.000 frank overschrijdt, in eerste aanleg worden gewezen;
Overwegende dat, artikel 620 van het Gerechtelijk Wetboek bepaalt dat, wanneer de tegenvordering ontstaat uit het contract of uit het feit dat aan de oorspronkelijke rechtsvordering ten grondslag ligt, ofwel uit de tergende of roekeloze aard van deze vordering, de aanleg wordt bepaald door de samenvoeging van het bedrag van de hoofdvordering en het bedrag van de tegenvordering;
Overwegende dat verweerster voor de eerste rechter 12.694 fr. vorderde, onverminderd de gerechtelijke interest en de kosten; dat eiser wegens tergend en roekeloos geding bij tegeneis van verweerster 2.500 fr. vorderde, zodat de waarde van het geschil 15.000 fr. overschrijdt en het beroepen vonnis derhalve in eerste aanleg werd gewezen;
Dat het middel gegrond is;
Om die redenen, vernietigt het bestreden arrest; beveelt dat van dit arrest melding zal worden gemaakt op de kant van het vernietigde arrest; houdt de kosten aan en laat de beslissing daaromtrent aan de feitenrechter over; verwijst de zaak naar het Hof van Beroep te Gent.