Hof van Cassatie: Arrest van 12 September 1973 (België)

Date :
12-09-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19730912-1
Role number :

Summary :

Wanneer een arbeidsovereenkomst voor werklieden voor een bepaalde tijd, met beding van proeftijd is gesloten, geeft de beeindiging ervan zonder dringende reden gedurende de eerste zeven dagen van de proeftijd aan de benadeelde partij het recht op de forfaitaire vergoeding waarvan sprake in de wet op het arbeidscontract in geval van eenzijdige beeindiging van de overeenkomst voor het einde van de gestelde termijn en zonder dringende reden. ( Wet van 10 maart 1900, gewijzigd bij die van 21 november 1969, art. 5ter en 24. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.