Hof van Cassatie: Arrest van 13 Maart 1978 (België). RG 19310

Date :
13-03-1978
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19780313-12
Role number :
19310

Summary :

De fysieke personen, die door de wet of overeenkomstig de wet worden aangeduid om de persoonlijke verschijning van een rechtspersoon _ verweerder mogelijk te maken, hebben, evenals de fysieke persoon _ verweerder, het recht om, vóór ieder verweer of exceptie, mondeling te vragen dat de procedure in de andere taal zou worden voortgezet. Zo de rechtspersoon _ verweerder bij lasthebber, o.m. bij advocaat, verschijnt, mag de rechter, die de toereikende taalkennis van de rechtspersoon onderzoekt, geen rekening houden met de taal van de fysieke personen die organen of aangestelden zijn van de rechtspersoon; hij moet alsdan de taal van de rechtspersoon zelf in aanmerking nemen, dit is de taal of talen die de rechtspersoon voor zijn bedrijvigheid bezigt. De vaststellingen van de rechter nopens dit laatste punt zijn onaantastbaar.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.