Hof van Cassatie: Arrest van 13 Oktober 1969 (België)

Date :
13-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691013-3
Role number :

Summary :

Rechtsgeldig, behoudens tegenbewijs, zijn de processen-verbaal met betrekking tot overtredingen van de bepalingen inzake de wetten betreffende het jaarlijks verlof der loonarbeiders, gecoördineerd bij het koninklijk besluit van 9 maart 1951, van de door de Koning en de Regering aangewezen ambtenaren die toezicht houden over de uitvoering van bedoelde gecoördineerde wetten. ( Koninklijk Besluit van 9 maart 1951, art. 55bis en 56. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.