Hof van Cassatie: Arrest van 13 Oktober 1975 (België)

Date :
13-10-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19751013-1
Role number :

Summary :

Wanneer de bestreden beslissing de beklaagde, zonder verdere precisering, veroordeelt wegens feiten, die tussen twee bepaalde data zijn gepleegd, en uit de processtukken niet blijkt dat er een daad werd verricht waardoor de verjaring van de strafvordering werd gestuit of dat deze verjaring geschorst werd binnen de wettelijke verjaringstermijn, berekend vanaf de dag na de eerste in de beslissing opgegeven datum, kan het Hof niet nagaan of de strafvordering al dan niet verjaard was; het vernietigt dientengevolge de beslissing tot veroordeling, met verwijzing (1). ( Art. 97 Grondwet; artt. 22 en 23 wet van 17 april 1878. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.