Hof van Cassatie: Arrest van 14 Februari 1980 (België)

Date :
14-02-1980
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19800214-8
Role number :

Summary :

Het staat uitsluitend aan het openbaar ministerie en niet aan de Belgische staat, al is deze vertegenwoordigd door de minister van Justitie, om met toepassing van art. 138, tweede lid, Ger.W. een arrest of een vonnis aan het toezicht van het Hof van Cassatie te onderwerpen; noch het recht dat art. 1088 Ger.W. aan de minister van Justitie verleent om door de procureur-generaal in het Hof van Cassatie, bij dat Hof de handelingen aan te brengen waarbij o.a. de rechters hun bevoegdheid mochten hebben overschreden, noch het recht van de Belgische Staat, o.m. vertegenwoordigd door die minister, als partij in een burgerlijke zaak, om zich in cassatie te voorzien tegen een of meer beschikkingen van de beslissing waardoor een vordering, als bedoeld in art. 138, tweede lid, is ingesteld, kan het openbaar ministerie vrijstellen van de hem bij die wetsbepaling opgelegde verplichtingen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.