Hof van Cassatie: Arrest van 14 Maart 1968 (België)

Date :
14-03-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19680314-2
Role number :

Summary :

Is geen geschil betreffende een uitkering tot levensonderhoud in de zin van artikel 3, 11°, van de wet van 25 maart 1876 en valt niet onder de bijzondere bevoegdheid van de vrederechter, welke hem door deze bepaling verleend wordt, de rechtsvordering tussen uit de echt gescheiden echtgenoten, waarbij de moeder van het minderjarig kind, waarvan zij de bewaring heeft, van de vader de terugbetaling vordert van de kosten voor het onderhoud van dit kind, niet op grond van de artikelen 203 en 303 van het Burgerlijk Wetboek , doch op grond alleen van een verbintenis vanwege de vader deze kosten voor zijn rekening te nemen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.