Hof van Cassatie: Arrest van 14 Mei 1981 (België). RG 3046

Date :
14-05-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810514-1
Role number :
3046

Summary :

De gerechtsdeurwaarder, die wettig gemachtigd is voor de tenuitvoerlegging van een rechterlijke beslissing, moet de zorgvuldigheidsnormen naleven die iedere voorzichtige, in dezelfde omstandigheden geplaatste gerechtsdeurwaarder in acht dient te nemen; de rechter, die op grond van feitelijke gegevens die hij verduidelijkt, vaststelt dat een gerechtsdeurwaarder " een buiten iedere verhouding kostelijke uitvoering heeft benaarstigd, die zowel voortvarend als onverantwoord was ", leidt uit die vaststelling wettig af dat de genoemde gerechtsdeurwaarder een fout heeft begaan die hem tot herstel van de schade verplicht. (Artt. 1382 en 1383 B.W.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.