Hof van Cassatie: Arrest van 14 Oktober 1969 (België)

Date :
14-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691014-3
Role number :

Summary :

In rechte gemotiveerd is het vonnis dat melding maakt van de wetsbepalingen die de bestanddelen opgeven van de ten laste van de beklaagde gelegde overtredingen van het wegverkeersreglement, alsmede van de bepalingen die hierop straf stellen, zelfs indien het vonnis dat de beklaagde vervallen verklaart van het recht tot het besturen van een tot de categorieën A tot F behorende voertuigen met eigen beweegkracht niet uitdrukkelijk artikel 2 vermeldt van het koninklijk besluit van 3 mei 1965 houdende indeling van de voertuigen met eigen beweegkracht in categorieën voor de toepassing van de wets- en reglementaire bepalingen betreffende het recht to sturen. ( Grondwet, art. 97. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.