Hof van Cassatie: Arrest van 14 September 1993 (België). RG P931145N

Date :
14-09-1993
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19930914-9
Role number :
P931145N

Summary :

De overzending van stukken door de minister van Justitie aan het openbaar ministerie tot staving van een verzoek om uitlevering houdt de erkenning in door de aangezochte Belgische regering van de authenticiteit van de betreffende stukken.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.
HET HOF; - Gelet op het bestreden arrest, op 2 juli 1993 gewezen door het Hof van Beroep te Antwerpen, kamer van inbeschuldigingstelling;
Gelet op de namens eiser ingediende memorie, waarvan een door de griffier van het Hof voor eensluidend verklaarde kopie aan dit arrest is gehecht en daarvan deel uitmaakt;
Over het middel :
Overwegende dat de appelrechters in antwoord op het door eiser gevoerde verweer vaststellen "dat ten onrechte opgeworpen wordt dat het stuk, in het dossier "vonnis van aanhouding" genoemd, geen origineel zou zijn of een authentiek afschrift; dat het tegendeel inderdaad uit stuk I, C blijkt, vermits voormeld vonnis in origineel ondertekend werd door de Finse rechter";
Overwegende dat het stuk I, C, waarnaar de appelrechters verwijzen, deel uitmaakt van de stavingsstukken die door de diplomatieke vertegenwoordiger van de verzoekende Finse regering werden overgemaakt aan de Belgische regering en navolgend door de minister van Justitie aan de procureur des Konings te Antwerpen, wat de erkenning door de aangezochte Belgische regering van de authenticiteit van de kwestieuze stavingsstukken inhoudt;
Dat de appelrechters door hun motivering eisers verweer verwerpen en hun beslissing naar recht verantwoorden;
Dat het middel niet kan worden aangenomen;
En overwegende dat de substantiële of op straffe van nietigheid voorgeschreven rechtsvormen in acht zijn genomen en de beslissing overeenkomstig de wet is gewezen;
Om die redenen, verwerpt de voorziening; veroordeelt eiser in de kosten.